Tájékoztató az ingatlan – különösen a lakóingatlan – értékesítés adókötelessé tételére vonatkozó áfatörvénybeli előírások változásával összefüggő, a 2010.01.01-jétől 2009.02.01-jéig terjedő időszakban nyitva álló bejelentési lehetőségről

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi CX. törvény (továbbiakban: módosító törvény) – kihirdetve 2009. november 13-án a Magyar Közlöny 2009. évi 160. számában – 21. §-a módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 88. §-ának (4) bekezdését. Ennek eredményeként az egyes, az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alá tartozó, ingatlan értékesítések adókötelessé tételére vonatkozó módosított szabály alapján az adóalanyoknak lehetősége nyílik arra, hogy amennyiben az adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítési tevékenységük keretében többféle ingatlant is értékesítenek – amelyek között az áfatörvény meghatározása szerinti fogalomnak megfelelő lakóingatlan és annak nem minősülő ingatlan is van –, akkor a lakóingatlan és az annak nem minősülő egyéb ingatlan értékesítése tekintetében eltérően adózzanak 2010. január l-től.

Az ehhez kapcsolódó átmeneti rendelkezés – a módosító törvény 67. § (1) és (2) bekezdése – szerint: ha a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a módosító törvény hatályba lépésének napjáig – azaz 2010. január 1-jéig – az állami adóhatóságnak nyilatkozott arról, hogy az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének j) és k)pontja alá tartozó ingatlan értékesítését adókötelessé teszi, nyilatkozatát a módosító törvény hatálybalépésének napjától, azaz a 2010. január 1-től számított 30 napon belül – a lakóingatlan értékesítésére vonatkozóan – az áfatörvény módosított 88. §-ának (4) bekezdésére tekintettel – megváltoztathatja. A lakóingatlan értékesítés adó alóli mentességét „visszaállító” nyilatkozat – vagyis az adómentesség – a módosító törvény hatálybalépésének napjától, 2010. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó. (Függetlenül attól, hogy az áfatörvény 88. § (5) bekezdésében foglalt öt éves időtartam még nem telt le.)

Amennyiben a belföldön nyilvántartásba vett adóalany a módosító törvény hatályba lépésének napjáig, 2010. január 1-jéig, az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének j)és k)pontjában említett ingatlan értékesítésének adókötelessé tételéről az áfatörvény 88. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem tett nyilatkozatot, akkor a módosító törvény hatályba lépésének napjától, azaz a 2010. január 1-től számított 30 napon belül nyilatkozhat arról, hogy az áfatörvény 86. § (1) bekezdésének j) és k)pontjában említett ingatlanok értékesítését a lakóingatlan értékesítés kivételével teszi adókötelessé. Azaz csak a lakóingatlannak nem minősülő, ezen említett körbe tartozó, egyéb ingatlanok értékesítésére vonatkozóan választja az adókötelessé tételt. Ez a nyilatkozat szintén a módosító törvény hatálybalépésének napjától, azaz 2010. január 1-jétől kezdődően alkalmazandó. (Vagyis a változtatással érintett egyéb ingatlan értékesítésekre, az ezen időponttól kezdődően keletkező adófizetési kötelezettségek vonatkozásában.) Azoknak az adóalanyoknak, akik (amelyek) 2009. decemberéig az ingatlan értékesítés adókötelessé tételéről nyilatkozatot nem tettek, és ingatlan értékesítéseiket 2010. január elsejétől kívánják adókötelessé tenni, mégpedig oly módon, hogy az adókötelessé tétel a lakóingatlannak minősülő ingatlanokra ne terjedjen ki, célszerű, hogy ezirányú bejelentésüket csak 2009. december 31-ét követően tegyék meg, tekintettel arra, hogy 2009. december 31-éig az elkülönült választásra még nincs lehetőség.

Az erre irányuló változtatások bejelentésére az adóhatóság által 2010. évre rendszeresített, és erre vonatkozóan is aktualizált adat- és változásbejelentő lapok szolgálnak, melyek az APEH internetes honlapján lesznek elérhetők és letölthetők. Ezeket az előző bekezdésekben említett „korrekciós” nyilatkozatokat a 2010. január 1. és február 1. közötti időszakban, legkésőbb a határidő utolsó napján – amely munkaszüneti nap lévén, az azt követő első munkanapra tolódik, azaz 2010. február 1-jén – kell az adóhatósághoz benyújtani vagy postára adni. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Forrás: APEH