Tájékoztató az adó-, az együttes adó-, a jövedelem- és az illetőségigazolások kiadásáról

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, mint állami adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 85/A. §-a alapján következő típusú igazolásokat adja ki:

1. Adóigazolás:

 • általános adóigazolás
  • az adózónak az adóigazolás kiadásának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási kötelezettség elmulasztását. Amennyiben az adóigazolás kiadását előíró jogszabály köztartozás igazolását írja elő, abban az esetben általános adóigazolás az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozást vagy annak hiányát igazolja.
 • nemleges adóigazolás
  • az adózónak az adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. Amennyiben az adóigazolás kiadását előíró jogszabály köztartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges adóigazolás azt igazolja, hogy adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.

2. Együttes adóigazolás

 • általános együttes adóigazolás
  • az adózónak az együttes adóigazolás kiadásának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál és a vámhatóságnál fennálló köztartozását vagy annak hiányát, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adó- és vámtartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási kötelezettség elmulasztását. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben általános együttes adóigazolás az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozást és a vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozást, vagy azok hiányát igazolja.
 • nemleges együttes adóigazolás
  • az adózónak az együttes adóigazolás kiállításának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozása nincs. Amennyiben az együttes adóigazolás kiadását előíró jogszabály adó, és vámtartozás igazolását írja elő, abban az esetben a nemleges együttes adóigazolás azt igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása és a vámhatóságnál nyilvántartott adó és vámtartozása nincs.

3. Jövedelemigazolás

A jövedelemigazolás adóévenként tartalmazza az adózó által bevallott, illetve a munkáltatói adatszolgáltatáson alapuló, utólagos adómegállapítás, valamint a soron kívüli adómegállapítás útján megállapított, összevontan és elkülönülten adózó jövedelmet, valamint a jövedelem után keletkezett személyi jövedelemadó, a külön-adóalap után a különadó, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevételt, és az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) fizetési kötelezettséget.

4. Illetőségigazolás

Az illetőségigazolás tartalmazza a személyi jövedelemadó törvény szerint belföldi illetőségű magánszemély nevét, állandó vagy ideiglenes lakóhelyét (ennek hiányában tartózkodási helyét), adóazonosító jelét, valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint belföldi illetőségű adózó, egyéni vállalkozó nevét (elnevezését), székhelyét, valamint adószámát.

***

Adattartalom, az igazolás nyelve

Az adóhatóság az igazolásokat a nyilvántartásban szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki, feltéve, hogy az adózó az igazolás kiadásának szükségszerűségét valószínűsíti. Az adóhatóság az adó- és a jövedelemigazolást magyar, az illetőségigazolást – kérelemre – magyar, vagy az adózó kérésére magyar és angol nyelven állítja ki.

Meghatalmazás, képviselet

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, csatolni kell a meghatalmazást, vagy a kérelmen az erre szolgáló rovatban meg kell jelölni, hogy a meghatalmazott állandó meghatalmazással rendelkezik illetve törvényes képviselő. Internetes honlapunkról letölthetőek a meghatalmazások, melyek értelemszerű és pontos kitöltését kérjük. Meghatalmazás, képviselet igazolásának hiányában, vagy nem megfelelő meghatalmazás esetén az adóhatóság visszautasítja a képviselő eljárását.

Külföldi hatóság nyomtatványa

Az adóhatóság az illetőségigazolást a külföldi adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását, vagy ha a nyomtatvány angol nyelvű, vagy a két-, illetve többnyelvű nyomtatvány teljes körű angol nyelvű szöveget is tartalmaz. A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetésekre vonatkozó részletes szabályokat az Art. 36/A. §-a és az Art. 85/A.§ (3) bekezdése tartalmazza. A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat az Art. 7. §-a tartalmazza.

Illetékkötelezettség és illetékmentesség

A jövedelemigazolás és az illetőségigazolás kiadása illetékmentes, az adóigazolás, együttes adóigazolás kiadása illetékköteles. Az adóigazolás első példánya után az illeték mértéke 2000 Ft, minden további az első példánnyal azonos tartalmú adóigazolás után 600 Ft9. Az illeték megfizetésének szempontjából az együttes adóigazolás két kérelemnek számít10, az első példánya után az illeték mértéke 4000 Ft, minden további az első példánnyal azonos tartalmú együttes adóigazolás után 1200 Ft. Az illetéket az eljárás megindításakor kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú APEH Illetékbeszedési számlára. Az illetékfizetési kötelezettséget a bankszámla nyitására kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, bankszámla nyitására nem kötelezett adózónak postai készpénzátutalási megbízással (csekkel) vagy belföldi bankszámlájáról átutalással, illetőleg az APEH regionális igazgatóságai központi ügyfélszolgálatain bankkártyájával kell teljesítenie.

Nem kell megfizetni az illetéket, ha az adózó a törvény alapján személyes illetékmentességben részesül. A teljes személyes illetékmentesség néhány szervezetet feltétel nélkül illet meg, más szervezeteknek (költségvetési szerv, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, Tartalékgazdálkodási Kht illetve annak tevékenységét folytató nonprifit gazdasági társaság, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság, egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény, alapítvány ideértve a közalapítványt is, vízgazdálkodási társulat, valamint a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság) a teljes személyes illetékmentességhez a meghatározott feltétel meglétéről az eljárás megindításakor, vagyis a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell. A nyilatkozatot a kérelem tartalmazza, csak a kívánt részt kell megjelölni.

Ugyancsak nem kell megfizetni az illetéket a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetésekhez (alvállalkozóknak) szükséges együttes adóigazolások vonatkozásában12, mert ez az igazolás illetékmentes és más eljárásokban nem felhasználható. Az említetteken kívül illetékmentességben részesülnek a munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások.

Az igazolás kiadásának határideje

Az igazolás kiadásának határideje nyolc nap.  A határidőt az eljáró igazgatóság vezetője indokolt esetben, egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. A törvényben meghatározott nyolc napos határidő betartása csak a bejelentési, bevallási, illetve fizetési kötelezettségeiket folyamatosan és határidőben teljesítő adózók esetében lehetséges. Adateltérés vagy hiányosság esetén az adózót értesítő levélben szólítjuk fel az eltérés, hiányosság rendezésére, és ebben az esetben az igazoláskiadási határidő meghosszabbodik. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési időbe nem számít bele.

Kérelem visszavonása

Az adóhatóság a  kérelmet az igazolás kiadása előtt visszavonhatja – adóigazolás, együttes adóigazolás esetén az illetékfizetési kötelezettsége fennáll, függetlenül a kérelem visszavonásától – ebben az esetben a hatóság az eljárást végzéssel megszűnteti.  A kérelem visszavonását nem szükséges indokolnia.

Az igazolások kiadása, átvétele

Az elektronikus úton kérelmezett adóigazolásokat, együttes adóigazolásokat, jövedelemigazolásokat az adóhatóság az adózó választása szerint elektronikus úton vagy postai úton küldi meg vagy személyes megjelenéssel adja át. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás kiadása iránti kérelemben az adózó elektronikus úton kért igazolást, abban az esetben az adóhatóság az igazolást, határozatot, végzést, egyéb értesítést (hivatalos iratot) az adóhatóság minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el. Az adóhatóság az elektronikus úton kiadott elektronikus iratot kizárólag az adózó (képviselője) Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) értesítési tárhelyére küldi meg. Amennyiben az adózó az elektronikus iratot a tárhelyre érkezését követő ötödik nap huszonnégy órájáig nem tölti le, az adóhatóság a kézbesítést az adózó KR értesítési tárhelyére megismétli. Ha az adózó a hivatalos a hivatalos iratot az ismételt beérkezéstől számított ötödik nap huszonnégy órájáig nem tölti le, az adóhatóság a hivatalos iratot ezen ötödik napot követő munkanapon kézbesítettnek tekinti.

Az elektronikus úton benyújtott illetőségigazolás iránti kérelemre az adóhatóság az illetőségigazolást papíralapon adja ki, az adózó választása szerint postai úton küldi meg, vagy személyes megjelenéssel adja át. A személyesen benyújtott illetve postán elküldött kérelemben nincs lehetőség elektronikus adóigazolást, együttes adóigazolást, jövedelemigazolást kérelmezni.

***

Az egyes igazolásokra vonatkozó egyéb tudnivalók

Adóigazolás, együttes adóigazolás

Az adóigazolás, együttes adóigazolás kiadása iránti eljárásban az adóhatóság a nyilvántartott adótartozás összegét – nettó módon számítva – csökkenteni kell az ugyanazon adóhatóságnál nyilvántartott túlfizetés összegével. Az adóigazolás tartalmazza az állami adóhatósághoz törvényen alapuló adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, a járulékok, így az Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíjpénztári tagdíj, bírság, pótlék, a végrehajtásra átadott járulékok) megfizetésére vonatkozó adatokat.

Az együttes adóigazolás tartalmazza az állami adóhatósághoz törvényen alapuló köztartozás, azaz az adó, bírság, pótlék (ideértve az illeték, az Egészségbiztosítási Alapot megillető járulékok és egészségügyi hozzájárulás, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékok, a magánnyugdíj-pénztári tagdíj, bírság, pótlék, végrehajtásra átadott járulékok), adók módjára behajtandó köztartozás, végrehajtásra átadott köztartozás, továbbá a Vám- és Pénzügyőrséghez törvényen alapuló vám, adó, pótlék, bírság, egyéb köztartozás megfizetésére vonatkozó adatokat.

Amennyiben általános adóigazolás, vagy általános együttes adóigazolás kiadása iránt nyújtott be kérelmet, és tartozását nem, vagy nem teljes mértékben fizeti meg, az adótartozás összege, illetve az adók módjára behajtandó, végrehajtásra átadott köztartozás adónemenként kerül feltüntetésre az általános adóigazoláson, vagy az általános együttes adóigazoláson. Amennyiben bevallása hiányzik, és azt nem pótolta, a bevallás számának, elnevezésének, a benyújtás esedékességének megjelölésével a hiányzó bevallás (is) feltüntetésre kerül az általános adóigazoláson, vagy általános együttes adóigazoláson.

Nemleges adóigazolás nem adható ki, ha az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy a kérelemben megjelölt napon az igazolás kiadását előíró jogszabályban megadott adótartozása áll fenn, behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozása van, az esedékes bevallási kötelezettségét nem teljesítette, kivéve, ha az esedékes bevallási kötelezettség elmulasztást a lefolytatott ellenőrzés feltárta és jogerős megállapítást tett.

Nemleges együttes adóigazolás kiadásához a nemleges adóigazolás kiadásának feltételei a vámhatóság vonatkozásában is fennállnak. A megfelelő adóigazolás kiadásához jelölje meg az igazolás célját, amennyiben lehetséges a jogszabály megjelölésével, mely előírja az igazolás szükségességét. Ez különösen fontos lehet speciális esetekben, mint pl. megbízható adós, megbízható adómentes felhasználó minősítés, vámeljárások, általános forgalmi adó biztosítása alóli mentesség, személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység stb..

Amennyiben közbeszerzési eljárásban történő pályázat céljából kéri az együttes adóigazolást, kérjük, hogy az igazolás célja rovatban, ezt feltétlenül jelezze, ugyanis más típusú igazolások tartalmilag nem felelnek meg a törvény előírásainak. A közbeszerzési eljárás pályázati szakaszában az igazolás felhasználóját (az eljárás ajánlatkérőjét) nem kell megnevezni. 2009. február 15-től, közbeszerzéshez kapcsolódó – a havonta nettó módon számított kétszázezer forintot meghaladó – kifizetésekhez bemutat, átad, vagy megküld az alvállalkozó a kifizetőnek egy harminc napnál nem régebbi nemleges együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs.  Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, a kifizetést teljesítő a kifizetést a köztartozás erejéig visszatartja. Az adóhatóság az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. Nem szükséges nemleges együttes adóigazolás bemutatása, átadása, megküldése a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetéshez, ha az adózó szerepel a kifizetést megelőzően hó utolsó napjának adatairól közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A köztartozásmentes adózói adatbázis az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek.

Az adóhatóság internetes honlapján megjelenő köztartozásmentes adózói adatbázisba a 09UK21 számú nyomtatvány kitöltésével, kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni. A kérelem benyújtása illetékmentes. Az adatbázis első ízben február 2009. február 10-én kerül közzétételre, és minden hónap 10. napján kerül frissítésre.

Jogszabályban előírt adókötelezettség teljesítésének igazolásánál a kérelemben meghatározott adónemekben igazoljuk az adófizetési kötelezettség fennállását, vagy fennállásának hiányát valamint az adófizetési kötelezettség teljesítését. Amennyiben ilyen típusú igazolásra van szüksége, kérjük, jelezze, hogy mely évekről kéri az igazolást (az elévülési időn belül).

Az adózó bevallása és a kifizető adatszolgáltatása alapján – egyeztetés után – kérelemre igazoljuk a társasági adóköteles vagy osztalékadó köteles jövedelmekből a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján levont társasági adó vagy osztalékadó megfizetését.

Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, a felfüggesztés tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük. Amennyiben az adózó az adóigazolás, együttes adóigazolás kiadása iránti kérelmében az igazolás tárgyával összefüggő adatok igazolását kérte, az igazolás tartalmazza ezen adatokat is (bővített adóigazolás a Széchenyi Kártya konstrukcióhoz).

Jövedelemigazolás

Jövedelemigazolás magánszemély részére állítható ki. A jövedelemigazolást az adóhatóság a személyi jövedelemadó bevallás és/vagy egyszerűsített vállalkozói adóbevallás, vagy az egyszerűsített bevallás, vagy a munkáltatói adómegállapítás, vagy az utólagos adómegállapítás, vagy a soron kívüli adómegállapítás adatai alapján állítja ki. Az adóhatóság a jövedelemigazolás kiadása során az adózó által benyújtott önellenőrzést is figyelembe veszi.

Amennyiben az adózó az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) alanya (is), a jövedelemigazolás tartalmazza adóévenként az egyszerűsített vállalkozói adó alanyiság alatt szerzett összes bevételt (is) és az ezután megállapított egyszerűsített vállalkozói adót (is).

Az átalányadó szabályai szerint adózó ügyfeleink jövedelemigazolása tartalmazza az átalányadó alapját (is) és a megállapított átalányadót (is).

Mezőgazdasági kistermelő ügyfeleink amennyiben egyszerűsített bevallási nyilatkozatot (is) nyújtottak be, kérésükre az igazoláson ez a nyilatkozat (is) feltüntetésre kerül.

Polgári peres eljárások költségmentessége érdekében szükséges jövedelemigazoláshoz kérjük, hozza magával a bíróságok által rendszeresített nyomtatványt, melynek megfelelő rovatait az adóhatóság tölti ki.

Az adózó adóalapja és adója utólagos, illetőleg soron kívüli adómegállapítás keretében történt megállapításának kivételével jövedelemigazolás nem adható ki, ha az adózó személyi jövedelemadóról vagy egyszerűsített vállalkozói adóról nem nyújtott be bevallást, nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adómegállapítást.

Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, ennek tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük.

Amennyiben az adózó a jövedelemigazolás kiadása iránti kérelmében az igazolás tárgyával összefüggő adatok igazolását kérte, az igazolás tartalmazza ezen adatokat is (személyi jövedelemadó bevallás, egyszerűsített vállalkozói adó bevallás adatai).

Illetőségigazolás

Az Áfa tv20. hatálya alá tartozó általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adózóink kérelmére a hozzáadottérték-adó típusú forgalmi adónak a viszonosság elve alapján történő visszatérítéséhez igazolást állítunk a belföldi illetőségről.

Magánszemélyek, adószámos magánszemélyek, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján kérelmezhetik belföldi illetőségük igazolását.

Az illetőségigazolások jellemzően külföldön kerülnek felhasználásra ezért az igazolás felhasználójának megnevezésére – külföldi szervezet vagy külföldi hatóság – kérjük fokozott figyelmet fordítsanak.

Amennyiben az adóhatóság az adószám használatát jogerős határozattal felfüggesztette, ennek tényét, a határozat számát és a felfüggesztés időpontjának kezdetét az igazolás megjegyzés rovatában jelezzük.

Amennyiben az adózó az illetőségigazolás kiadása iránti kérelmében az igazolás tárgyával összefüggő adatok igazolását kérte, az igazolás tartalmazza ezen adatokat is (közösségi adószám, tevékenységek, telephelyek igazolása).

Eljáró közigazgatási hatóság kérelme az eljárásához szükséges igazolás kiadásához Közigazgatási hatóság, az ügyfél írásba foglalt kérelmére kéri az eljárásához szükséges adó-, együttes adó-, jövedelem- és illetőségigazolás kiállítását.

Az igazolást felhasználó közigazgatási hatóság kérelmét formanyomtatványon, vagy azzal azonos adattartalmú kérelemmel írásban (személyesen vagy postán) nyújtja be. A kérelemhez mellékelni kell az adózó(k)nak az igazolás adatainak kezeléséhez és továbbításához szükséges, erre a célra rendszeresített hozzájárulás nyomtatványt vagy ezzel azonos tartalmú egyéb hozzájárulást. A kérelem nyomtatvány letölthető honlapunkról. A közigazgatási hatóság igazolás kiadása iránti kérelmét papíralapon nyújthatja be.

A kérelem nyomtatványok kitöltésével kapcsolatos, fentebb már leírt elvárások a közigazgatási hatóságok kérelmeire is vonatkoznak.

Igazolás megküldése közvetlenül az igazolást felhasználó szervezet részére Ügyfeleink az igazolás kiadása iránti kérelemben, nyilatkozat formában kérhetik, hogy az adóhatóság az igazolást (határozatot, végzést) közvetlenül küldje meg a felhasználó szervezet részére.

A nyilatkozat része az adóhatóság honlapjáról letölthető adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás kiadása iránti kérelmeknek, de benyújtható azzal azonos tartalmú nyilatkozat is. Elektronikus úton benyújtott adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás kiadása iránti kérelmekben elektronikus úton kért igazoláskiadás esetében nem kérhető nyilatkozatban az igazolásnak az igazolást felhasználó részére való megküldése.

Tájékoztatás az igazolás valódiságáról az igazolást felhasználó szervek részére

Azok a szervek, szervezetek, melyekhez az adózó az igazolást vagy határozatot benyújtotta, írásban tájékoztatást kérhetnek az igazolást kiadó igazgatóságtól az igazolás/határozat valódiságáról. Az adó-, az együttes adó-, a jövedelem és az illetőségigazolásokon az adóhatóság ellenőrzési azonosítót helyez el. Az ellenőrzési azonosító és az igazolás ügyiratszámának megadásával az igazolás felhasználója és az adózó (képviselője) – a személyazonosítást követően a http://www.magyarorszag.hu internetes honlapon az APEH eBEV rendszerébe bejelentkezve – a kiadott igazolást megtekintheti, letöltheti. A lekérdezések naplózásra kerülnek, az adózó (képviselője) a részére kiadott igazolás megtekintését lekérdezheti.

Az igazolást felhasználó szervezet az igazolás valódiságáról szóló kérelmét az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével vagy azzal azonos tartalmú kérelemmel és az igazolás/ határozat másolatának mellékelésével postán küldheti el az adóhatóságnak vagy a képviselő, meghatalmazott személyes megjelenéssel is benyújthatja az ügyfélszolgálaton, kirendeltségen.

Forrás: APEH