Tájékoztató a belföldön nem letelepedett adóalanyok 2010. január 1-jétől alkalmazandó áfa-visszatéríttetési eljárásával kapcsolatban

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. CX. törvény 2010. január 1-jei hatállyal módosítja többek között az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XVIII. fejezetét.

A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) alapján történt módosítás értelmében az áfa-visszatéríttetési eljárás az alábbiak szerint változik:

Alapvető fogalmak:

Visszatérítés tagállama: Az Európai Közösség azon tagállama, ahol az áfa-visszatérítésre alapot adó beszerzés történt, és amely az áfa-visszatérítési kérelmet érdemben elbírálja valamint – a kérelem jogossága esetén – az áfát visszatéríti. Magyarország (mint a visszatérítés tagállama esetében) az áfa-visszatérítéssel kapcsolatos feladatokat a magyar állami adóhatóság (a tájékoztató további részében: állami adóhatóság) látja el.

Letelepedés tagállama: Az Európai Közösség azon tagállama, ahol az áfa-visszatérítést igénylő adóalany gazdasági céllal letelepedett és ahol az áfa-visszatérítési kérelmét benyújtja.

1. A Közösség valamely más tagállamában letelepedett adóalanyokkal kapcsolatos eljárás:

A.) A visszatéríttetés alanyi feltételei lényegében nem változnak a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest:

Az az adóalany jogosult áfa-visszatéríttetésre, akinek gazdasági célú letelepedési helye (ennek hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye) nem belföldön van, és belföldön nem teljesít termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást (meghatározott kivételektől eltekintve)

B.) Az adó-visszatéríttetési jog érvényesítésének feltételei érdemben változnak a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest:

A belföldön nem letelepedett adóalanynak visszatéríttetési kérelmét elektronikusan kell benyújtania a letelepedés szerinti tagállam adóhatóságánál, az ott meghatározott módon és formában (Elektronikusan kell benyújtani a 2009-re vonatkozó, de 2010. január 1-je után benyújtott kérelmeket is). A letelepedés tagállama a szükséges ellenőrzések után 15 napon belül továbbítja elektronikus úton a kérelmet visszatéríttetés tagállama, azaz az állami adóhatóság számára.

Az adó-visszatéríttetési kérelmet legkésőbb a tárgy naptári évet követő év szeptember 30-ig lehet benyújtani a letelepedés tagállamánál. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésére nincs lehetőség. Ennek megfelelően a letelepedés tagállamánál szeptember 30. napját követően benyújtott kérelmek a letelepedés tagállama által továbbításra kerülnek, azonban a kérelmet az állami adóhatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A letelepedés tagállamában rendelkezésre álló nyomtatványon az információkat magyar, illetőleg angol nyelven lehet megadni.

A kérelem pontos formáját, a csatolandó mellékletek kiterjesztését és maximális méretét a letelepedés tagállamnak adóhatósága határozza meg.

A kérelem nyomtatványhoz kötelezően csatolandó, az ügylet teljesítését tanúsító számla, előleg számla, illetve a termék szabadfogalomba bocsátásáról szóló határozat, amelyben az adóalap az 1000-, üzemanyag esetén a 250 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja.

C.) Az állami adóhatóság eljárása

Az állami adóhatóság a letelepedési tagállamtól elektronikusan megkapott kérelem beérkezéséről elektronikus értesítést küld a kérelmezőnek illetve a kérelemben feltüntetett képviselőnek. Az ügyintézési határidő kezdete a kérelem állami adóhatósághoz történő beérkezésének a napja. A beérkezést követően az állami adóhatóság a kérelmet a magyar jogszabályok szerint érdemben megvizsgálja és 4 hónapon belül dönt. Az ügyintézési határidő a törvényben meghatározottak esetében meghosszabbítható, de a maximum 8 hónapot nem haladhatja meg.

Abban az esetben, ha az állami adóhatóság az adó-visszatéríttetési kérelem elfogadásáról vagy részleges elfogadásáról dönt, az adó-visszatérítetésről a döntés meghozatalával egyidejűleg, de legkésőbb az attól számított 10 munkanapon belül intézkedik. Az állami adóhatóság az érdemi határozatot, az illetve végzéseket elektronikus úton közli az kérelmezővel és a letelepedés szerinti tagállam adóhatóságával. Az állami adóhatósággal történő elektronikus kapcsolattartásra a letelepedés tagállamban beadott kérelem nyomtatványon szolgáló elektronikus kapcsolattartásra megjelölt e-mail cím szolgál.

D) Képviselet

A kérelmet a letelepedés tagállamában a kérelmező, illetve a letelepedés tagállama szabályainak megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező meghatalmazott nyújthatja be. Az állami adóhatóság a kérelemben megjelölt ún. kapcsolattartóval, a megadott email címen kommunikál. Ha a kérelmező az eljárás során a kérelemben megjelölt kérelmezőtől eltérő személy részére kíván meghatalmazást adni, a kérelmezőnek meg kell felelnie az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ában szabályozott képviseleti szabályainak.

Összegezve: 2010. január 1.-jétől a belföldön nem letelepedett adóalanyok kizárólag elektronikusan adhatnak be áfa-visszatérítést a letelepedés tagállamának adóhatóságánál. Az kérelem nyomtatványt a letelepedés tagállam alakítja ki és jeleníti meg a honlapján. Az esetlegesen papíralapon beadott kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

2. Nem a Közösség valamely tagállamában, hanem ún. elismert harmadik államban (jelenleg Svájci Államszövetségben, Liechtensteini Hercegségben) letelepedett adóalanyokkal kapcsolatos eljárás

Az adó- visszatéríttetési jog alanyi feltételei, illetve érvényesítésének lehetőségei a jövőben nem változnak érdemben, tehát a kérelmet továbbra is papíralapon kell benyújtani az állami adóhatósághoz. A kérelmet 2010. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani, úgy hogy annak eddig az időpontig az állami adóhatósághoz be is kell érkeznie. A határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs. Az elektronikus út alkalmazása nem kötelező, de lehetősége az Áfa tv. 251/M. § -a alapján biztosított.

Forrás: APEH