Tájékoztató a 2010. évre rendszeresített 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapon átvezetett főbb változásokról

Az állami adóhatóság az Art. 17. § (5) bekezdésében foglalt bejelentésre, valamint az egyes adóügyek elektronikus úton, illetve telefonon keresztül, képviselő útján történő intézésének bejelentésére a 2010. évben a 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapot (a továbbiakban: adatlap) rendszeresítette. A korábban használatos 09T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlaphoz képest, az adatlapon átvezetett főbb változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett adózókat.

 1. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. 17. § (5) bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében a 10T180 számú adatlapon, a regisztráció teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség terheli azt az adózót is, aki/amely az összesítő nyilatkozat benyújtására köteles.

 2. Jelentős változás továbbá, hogy amennyiben a meghatalmazott, megbízott képviselő nem rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi – nem csak elektronikusan intézhető – adóügy intézésére feljogosító meghatalmazással, megbízással, akkor a meghatalmazását, megbízását az adatlapon kell bejelentenie (adatlap „E” részének 9. rovata), és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást.

A csatolandó állandó meghatalmazásra az állami adóhatóság egy nyomtatványt rendszeresített, amely az adatlap pótlapjaként kitölthető. Az állandó meghatalmazás nyomtatvány használata ajánlott, de nem kötelező. Tekintettel arra, hogy az adóügyek elektronikus intézésének bejelentésére rendszeresített ’T180-as nyomtatványon és az állandó meghatalmazás nyomtatványon (pótlapon) feltüntetett adatoknak értelemszerűen meg kell egyezniük, a pótlap használata esetén, az adatlap kitöltésekor megadott adatok/ügycsoportok automatikusan megjelennek az állandó meghatalmazás nyomtatványon (pótlapon). Az állandó meghatalmazás a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott együttes aláírása nélkül érvénytelen!

Az adóügyek elektronikus úton történő intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás, megbízás változásának bejelentése (D blokk) esetén a ’T180-as adatlaphoz az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól szóló 34/2007. (XII. 29.) PM rendelet 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján szkennelt formában csatolni kell az állandó meghatalmazás, megbízás megváltozását tartalmazó, szabályszerűen aláírt állandó meghatalmazást (pótlapot) is; ennek hiányában az adatlap nem dolgozható fel!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ket. 40/A. § (2) bekezdése értelmében az írásbeli meghatalmazást főszabályként közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

Közokiratnak minősül a Pp. 195. § (1) bekezdése alapján az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint az olyan okirat, amelyet jogszabály közokiratnak nyilvánított. A közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést, vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját.

A teljes bizonyító erejű magánokirat a Pp. 196. § (1) bekezdése értelmében az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára nézve kötelezőnek ismerte el, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 1. a kiállító az okiratot elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól származik);

 2. két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el;

 3. a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;

 4. a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;

 5. ügyvéd vagy jogtanácsos az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;

 6. az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el.

A fentiek alapján az állandó meghatalmazáson szükséges két tanú alkalmazása (név, lakcím, aláírás). Eltérő szabályt tartalmaz a Ket. 40. § (2) bekezdése az ügyvédnek adott meghatalmazásra nézve: ehhez nem szükséges tanúk alkalmazása, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá.

A Pp. 196. § (1) bekezdés d) pontja alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okirat – így a meghatalmazás is – amennyiben azt szabályszerűen aláírták, ezért a tanúk alkalmazása ebben az esetben sem szükséges.

Gazdálkodó szervezeten a Ptk. 685. § c) pontjában megjelölt szervezeteket kell érteni, melyek a következők: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a törvény e jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.

A tanúk alkalmazása a fentiekből következően abban az esetben szükséges, amikor

 • a meghatalmazó: (nem egyéni vállalkozó) magánszemély, vagy olyan, az Art. 178. § (9) bekezdésében felsorolt egyéb szervezet, amely nem minősül gazdálkodó szervezetnek (szakcsoport, polgári jogi társaság, társasház, társasüdülő, társasgarázs, építőközösség és minden más, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülés),

 • és a meghatalmazott a következők valamelyike: adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja.

3.  Az adatlapon lehetővé tettük a meghatalmazott, megbízott képviselő esetén az alábbi igazolvány típusok, és az ahhoz tartozó igazolvány számok feltüntetését az erre a célra szolgáló rovatokban.

Az igazolvány típusa a következő lehet:

1 = könyvelői

2 = adótanácsadói

3 = adószakértői

4 = jogtanácsosi

5 = ügyvédi

Adótanácsadó, adószakértő, okleveles adószakértő, ügyvéd, jogtanácsos (jogi személy, egyéb szervezet meghatalmazó esetén) választása esetén az adatlapon kötelező kitölteni az „igazolvány típusa” és az „igazolvány száma” mezőket.

4.  Tekintettel arra, hogy a következőkben vélhetően tovább bővül azon adóügyek köre, melyekben a jogszabály lehetővé teszi az elektronikus úton, képviselő által történő ügyintézést, az adatlap 01-es lapjának E/10. rovatának c. pontjában lehetővé tettük annak jelölését, hogy az adózó a képviselőt az állandó meghatalmazás bejelentését követő jogszabályi változás alapján újonnan elérhető elektronikusan intézhető adóügy intézésére is feljogosítja. A módosítás következtében a képviselő (az adatlap benyújtását követően) további adóügyek intézésére, illetve újonnan rendszeresített elektronikus űrlapok benyújtására újabb módosító adatlap benyújtása nélkül csak akkor lesz automatikusan jogosult, amennyiben az adatlapon ezt az új rovatot megjelölte.

Az Art.-ben foglalt jogszabályi módosítás alapján a 01-es lap E/11. rovatában lehetővé tettük továbbá, hogy a képviselő bejelentse, hogy az adózó felhatalmazta

 • az Európai Közösség valamely tagállamából az adózót megillető hozzáadott-értékadó visszatérítéséhez rendszeresített elektronikus űrlap (ELEKAFA_kötegelt nyomtatvány) benyújtására [E/11. rovat a) pont], valamint

 • az esetleges végrehajtási eljárásban történő elektronikus kapcsolattartásra [E/11. rovat h) pont].

A fentiekben említett módosításokról az adatlap kitöltési útmutatója is rendelkezik, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltését megelőzően azt minden esetben áttanulmányozni szíveskedjen.

Forrás: APEH