Tájékoztatás az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytató adózói körbe tartozókkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztatásunk a helyi iparűzési adó – különös tekintettel az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenységet folytatókra vonatkozóan – gyakorlatához kíván segítséget nyújtani.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37. § (2) bekezdése alapján ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó;

  1. piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,
  2. építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül.
  3. bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzati illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

A Htv. 38. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Adózói bejelentésekre-változásbejelentésekre vonatkozó szabályok

Az állami adóhatósághoz a 2010. január l-jén és azt követően keletkezett ideiglenes jellegű adókötelezettség keletkezését kell, és megszűnését lehet bejelenteni (az ideiglenes adókötelezettség esetén nincs törvényi előírás az adókötelezettség végének bejelentésére). A bejelentési és változásbejelentési kötelezettségek teljesítésére az állami adóhatóság 2010. január l-jétől a ’THIPA jelű adatlapot rendszeresítette. Amennyiben az iparűzési adóköteles tevékenységet az adózó ideiglenesen végzi, és a folyamatos tevékenység időtartama áthúzódik a 2010. január 1-jére vagy ezt követő időszakra, az állami adóhatóság felé – ideiglenes tevékenységre vonatkozó adatok tekintetében – bejelentési kötelezettsége nincs. Ha azonban az adózó az ideiglenes tevékenységét 2010. január 1-jén, vagy ezt követően kezdi meg, bejelentési és változás bejelentési kötelezettség az állami adóhatóság irányában áll fenn.

Bevallási kötelezettségekre vonatkozó szabályok

Az előzőekben felsorolt adózói kör 2010. január 1-jétől – ha tevékenységét 2009. december 31-ét követően kezdi meg – az állami adóhatósághoz teljesíti bevallási kötelezettségét. Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenységet folytatók adókötelezettségüket a 1044. számú „Bevallás a helyi iparűzési adóról” nyomtatványon tehetnek eleget. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 1. számú melléklet B) fejezet 2/A.c) pontja értelmében az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napján kell bevallást tenni. Amennyiben a tevékenység befejezésének napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le és az adó megfizetése is ezen a napon esedékes.

Amennyiben az ideiglenes jellegű tevékenységet az adózó 2010. január l-jét megelőzően kezdte meg és a tevékenység időtartama áthúzódik 2009. december 31-ét követő időszakra, akkor 2009. december 31-ig az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan (ideértendő a 2010. január 1. is) a bevallást már az állami adóhatósághoz kell benyújtania. (Például, ha az adózó tevékenysége 2009. december 15-én kezdődött és 2010. január 20-án fejeződött be, úgy 2009. december 15-től 2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan bevallási és befizetési kötelezettségét az önkormányzathoz, a 2010. január 1.-20-ig terjedő időszak tekintetében a bevallási és befizetési kötelezettségét az állami adóhatósághoz teljesíti.)

Fontos szabály továbbá, hogy az építőipari tevékenységet folytatók esetében, ha például a tevékenység megkezdésének időpontja 2009. szeptember 15-e, és befejezésének időpontja 2010. március 11., úgy 2009. szeptember 15.-2009. december 31-ig terjedő időszakra a bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani és maximum 30 nap lehet a nem adóköteles napok száma. A 2010. január 1-jétől március 11-ig terjedő időszakra a bevallást az állami adóhatósághoz kell beadni, azonban a bevallásban szintén maximum 30 napot lehet figyelembe venni nem adóköteles időtartamként. A szabályozás alapján ugyanis adóévenként 30 nap nem adóköteles időtartamot lehet csak a bevallásban feltüntetni, érvényesíteni.

Amennyiben az adózó egy településen belül egy időben ideiglenes jelleggel piaci és vásározó kiskereskedelem mellett építőipari tevékenységet is folytat (a 1044T-09-es lapon az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén a tevékenység jellege kódkockában „1”-es, illetve „2”-es kód érték kerül kiválasztásra), akkor ugyanazon települési önkormányzati kód feltüntetésével több 1044T-09. számú lapot is be kell nyújtani. (Például Győrben „1”-es illetőleg „2”-es kódú tevékenységet folytat, akkor külön 09. számú lapot kell beadni az „1”-es kódú tevékenység, és külön 09. számú lapot kell benyújtani a „2”-es kódú tevékenység tekintetében is.)

Ha az adózó ideiglenes jellegű tevékenységét több településen is végzi, úgy a 1044T-09. számú lapot több településre kitöltve kell benyújtani. (Például egy héten belül egy napot Szolnokon, egy napot Mezőtúron vásározik, úgy külön-külön településenként szükséges a bevallást benyújtani, megjelölve az adott települési önkormányzat kódját.)

Forrás: APEH