Milyen bizonylatot kell kiállítani az előlegről?

Az előlegről alapesetben mindig számlát kell kiállítani. Ha az előleget olyan ügyletből kifolyólag vesszük át, amely adómentes, akkor a kiállított számlán meg kell jelölni, hogy miért adómentes az előleg, célszerűen az alapügylet adómentességének törvényi hivatkozásával. Adómentes ügyletek előlegének átvételekor nem szükséges számlát kiállítani, egyéb számviteli bizonylat is megfelelő a dokumentálásra.
A fordított adózású ügyletek előlegének átvételekor számlát kell kiállítani, és ezen meg kell jegyezni, hogy fordított adózású ügylet előlegéről van szó (így nyilvánvalóvá válik a könyvelő és az adóellenőr számára is, hogy az adott pénzösszeg átvétele nem generál adókötelezettséget).

Continue reading

Tájékoztató a 2010. évi áfabevallások változásairól

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 2010. január 1-től hatályos módosításai szerint az alábbiakban változott a 1065., a 1086. számú bevallások tartalma, valamint a 10A60. számú összesítő nyilatkozat képi formája és tartalma.

Continue reading

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás tartalma az általános forgalmi adó rendszerében

(az áfatörvény 3/A. számú melléklet II. részéhez)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás mint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény) 3/A. számú mellékletének II. részében nevesített szolgáltatás 2009. július 9. napjától a 18 százalékos adómérték alá tartozik.

Az általános forgalmi adózásra vonatkozó joganyag megújításakor az egyik kiemelten érvényesítendő szempont az volt, hogy a közösségi joggal való harmonizáció – lehetőség szerint – minél teljesebben megvalósuljon részletszabályozás szintjén is. Ennek egyik folyománya, hogy az áfatörvény immár nem támaszkodik az általános adózási szabályoktól eltérő megítélés alá tartozó ügyletek tartalmának körülírásakor a Központi Statisztikai Hivatal nómenklatúráira. Az áfa-beli megítéléskor irreleváns továbbá az is, hogy más – hazai vagy közösségi – jogi rendelkezések milyen tartalmi és egyéb ismérvekkel határolják el az egyes tevékenységeket.

Continue reading

Tájékoztató a belföldön nem letelepedett adóalanyok 2010. január 1-jétől alkalmazandó áfa-visszatéríttetési eljárásával kapcsolatban

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. CX. törvény 2010. január 1-jei hatállyal módosítja többek között az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) XVIII. fejezetét.

A Tanács 2008/9/EK irányelve (2008. február 12.) alapján történt módosítás értelmében az áfa-visszatéríttetési eljárás az alábbiak szerint változik:

Continue reading

Változnak a külföldi autóbérlés áfa szabályai

Januárban megváltoznak a közlekedési eszközök bérbeadására vonatkozó áfaszabályok, ami jelentősen átalakíthatja a külföldről bérelt személygépkocsikra létrejött struktúrákat – olvasható az RSM DTM Hungary tanácsadócég közleményében. A külföldről bérelt autó bérleti díjáról kiállított számla áfa tartalmát a külföldi adóhatóság eddig rendre visszautalta. Az uniós áfadirektívával összhangban jövőre életbe lépő új teljesítésihely-szabályok újabb kiskaput szüntetnek meg.

Jövőre megváltoznak a közlekedési eszközök bérbeadására vonatkozó teljesítésihely-szabályok. Ez jelentősen átalakíthatja a jellemzően nagy értékű, a magyar társaságok vezetői részére külföldről bérelt személygépkocsikra létrejött adóoptimalizációs struktúrákat.

Continue reading

Áfa levonási és visszaigénylési jog értelmezése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 131. § (1) bekezdése alapján a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany

  1. a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, illetőleg
  2. a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

A fenti rendelkezés értelmében, amennyiben az adóalanynak adott adómegállapítási időszakban az elszámolás eredményeként keletkezett különbözete negatív előjelű, azt döntése alapján a következő adómegállapítási időszakra átviheti a fizetendő adóját csökkentő tételként, vagy visszaigényelheti az adóhatóságtól. Utóbbira természetesen csak akkor kerülhet sor, ha a visszaigénylés feltételei egyébként fennállnak. Attól, hogy a negatív különbözet vonatkozásában az áfatörvény 186. §-a alapján (tekintettel az adóalanyra irányadó értékhatár elérésére, valamint a megfizetettségi feltétel teljesülésére) teljesülnek a visszaigényelhetőség feltételei, az adózó nem köteles érvényesíteni a visszaigénylési jogcímét, lehetősége van a negatív különbözetre az áfatörvény 131. § (2) bekezdés a) pontját alkalmazni, azaz átvinni azt a következő időszakra a fizetendő adót csökkentő tételként. Ebben az esetben a negatív különbözet összege nem jelenik meg követelésként az adózó adó folyószámláján.

Continue reading

Viszonteladói tevékenység és az alanyi adómentesség választása-ÁFA

Az áfatörvény XVI. Fejezet 2. alfejezetében szabályozott viszonteladói tevékenységben is lehetséges az alanyi adómentesség választása.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 224. § (1) bekezdése alapján a belföldön nyilvántartásba vett viszonteladó – az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján – dönthet úgy is, hogy tevékenységének egészére nem alkalmazza a viszonteladóra vonatkozó különleges szabályokat. E választásától a választása évét követő második naptári év végéig nem térhet el (áfatörvény 225. § (1) bekezdés c) pont). Ha a viszonteladó a határnap lejártáig az állami adóhatóságnak másként nem nyilatkozik, választása a két év leteltével megszűnik. Amennyiben az adóalany választása alapján nem kívánja a viszonteladóra vonatkozó különös adózási módot alkalmazni, helyette az általános szabályok szerint kell teljesítenie adókötelezettségét.

Continue reading

Különleges jogállású adóalanyok és speciális ügyletek vonatkozásai

Általános forgalmi adó szempontjából a közösségen belüli ügyletek megítélésénél különleges adózói körbe tartoznak a mezőgazdasági tevékenységet folytatók közül azok, akik nem az általános szabályok szerint, hanem ehelyett az áfa törvény 14. fejezete szerinti adózást választottak, a kizárólag a tevékenység közérdekű és speciális „tárgyi” jellegére tekintettel adómentes adózók, az alanyi mentességet választó adóalanyok, a nem áfa alanyok (ideértve a természetes személyeket is), továbbá az egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá tartozó adóalanyok.

Continue reading

Tájékoztató az ingatlan – különösen a lakóingatlan – értékesítés adókötelessé tételére vonatkozó áfatörvénybeli előírások változásával összefüggő, a 2010.01.01-jétől 2009.02.01-jéig terjedő időszakban nyitva álló bejelentési lehetőségről

Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló 2009. évi CX. törvény (továbbiakban: módosító törvény) – kihirdetve 2009. november 13-án a Magyar Közlöny 2009. évi 160. számában – 21. §-a módosította az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 88. §-ának (4) bekezdését. Ennek eredményeként az egyes, az áfatörvény 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alá tartozó, ingatlan értékesítések adókötelessé tételére vonatkozó módosított szabály alapján az adóalanyoknak lehetősége nyílik arra, hogy amennyiben az adómentes körbe tartozó ingatlan értékesítési tevékenységük keretében többféle ingatlant is értékesítenek – amelyek között az áfatörvény meghatározása szerinti fogalomnak megfelelő lakóingatlan és annak nem minősülő ingatlan is van –, akkor a lakóingatlan és az annak nem minősülő egyéb ingatlan értékesítése tekintetében eltérően adózzanak 2010. január l-től.

Continue reading