Változott a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásának szabályozása

Az uniós jogharmonizáció kapcsán a képzési költségek szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásában 2009.07.27-től változás állt be, az elszámolás állami támogatásnak minősül, így alkalmazni kell rá a 800/2008/EK rendelet 8. szakasz 38. és 39. cikkeinek előírásait.

A változás lényege, hogy a szakképzési hozzájárulásból finanszírozott képzés támogatási intenzitása – vagyis a szakképzési hozzájárulás képzési díjként történő elszámolása – a hatálybalépést követően megvalósuló képzések esetében legfeljebb 80 %-os lehet.

(Vonatkozó jogszabályok: 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet, amely hatálytalanította az eddig érvényes 13/2006. (XII.27.) SZMM rendeletet, valamint a 800/2008/EK rendelet.)

Szabályok

Az elszámolhatóság feltételei

a) A hozzájárulásra kötelezett felnőttképzési szerződés, tanulmányi szerződés, vagy tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel csökkentheti szakképzési hozzájárulását, mely a társadalombiztosítási járulékalap 1,5 százaléka.

b) A munkáltató a hozzájárulási kötelezettségét – mikro- és kisvállalkozások esetében 60 %-os, egyéb hozzájárulásra kötelezett esetében legfeljebb 33 %-os mértékéig – csökkentheti, amennyiben a következő feltételeknek együttesen megfelel:

 • külső képzés esetén a képzést akkreditált felnőttképzést folytató intézmény közreműködésével valósítja meg;
 • belső képzés esetén – a gazdálkodó szervezet saját munkaszervezetén belül valósítja meg a képzést – a gazdálkodó szervezet a felnőttképzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartásában szerepel;
 • vegyes képzés esetén mindkét (külső és belső képzés) előírást figyelembe kell venni;
 • a képzés a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 21§ (2) bekezdés b)pontja alapján –állami támogatásnak minősül, amelyre, a 800/200/EK bizottsági rendelet I. fejezet illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak.  , illetve a 8/2006 (III.23.) OM rendelet 1-4. §-ban foglaltak szerint  és nem távoktatási formában történik
 • a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Tv. (Szt.) 1 §-a (1) bekezdésének c), e), g) pontjai valamelyikében foglaltaknak, vagy nyelvi képzés;

c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés      megszerzésére,

d)  a felsőoktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzése

e) a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges    ismeretek elsajátítására,

g) a megváltozott munkaképességűeket érintő rehabilitációs képzésre, továbbá

 • a képzés minimális időtartama 20 óra,
 • a teljes képzési óraszám:

szakmai képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, nyelvi képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás, vagy

a munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges önálló nyelvi képzés, vagy legfeljebb 30 százaléka általános képzés, illetőleg a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás;

 • a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor;
 • a hozzájárulásra kötelezett teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét (lsd. későbbiekben) a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ felé.

Az elszámolható költségek mértéke

A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása:

általános képzés esetén az elszámolható költségek 60%-a

speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.

A maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:

 • 10 százalékponttal, a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés,
 • 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikró- vagy kisvállalkozás esetén.

Ha valamely képzési projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, a speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a maximális támogatási intenzitást és a képzésben részvevőnként és képzési óránként nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér 6%-át.

(2009-ben 71 500­*0,06 = 4.290,-Ft/fő/óra)

Általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy munkaterületeken. A képzés akkor tekintendő „általánosnak”, ha például:

a) különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá,vagy

b) valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amely számára egy tagállam vagy a Közösség biztosította a szükséges hatáskört, azt elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja.

Speciális képzés: a 800/2008/ EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál vagy más munkaterületeken.

Az elszámolás alapja

Külső képzés esetében: a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján kiállított számla képezi az elszámolás alapját.  (A szolgáltatási szerződésben az OKJ-ben nem szereplő és a nyelvi képzés esetén fel kell tüntetni a képzés azonosítóját, valamint a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelet.)

Belső képzés esetében: a belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik.

Vegyes képzés esetében: mindkét (külső és belső képzés) előírást figyelembe kell venni.

Áthúzódó képzés esetén: a hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak megfelelően, valamint a képzés tárgyévében érvényes pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.

Külső képzés esetén a képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek átadni

–          az intézmény-akkreditációs tanúsítványát,

–          a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII.29.) OM rendelet 4.§-ában meghatározott értesítést, illetve igazolást,

–          a hozzájárulásra kötelezett munkavállalójával kötött felnőttképzési szerződést,

–          OKJ-ban nem szereplő valamint nem akkreditált képzés esetén a képzési programot,

–          akkreditált képzés esetén a program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát.

Az adatszolgáltatási kötelezettség

 • A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást  a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig  a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére kell benyújtani.
 • Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja.
 • Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ írásban -15 nap alatt teljesítendő- hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek.
 • A hiánypótlást nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ az ellenőrzésre vonatkozó előírások szerint jár el.

Elszámolásnál figyelembe vehető kiadások

Külső képzés esetén:

a)     a képző intézmény által lebonyolított képzésnek a 800/2008/EK bizottsági rendelet 39.cikk (4) bekezdése szerint számított díja,

b)    a képzéshez kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatás díja,

c)     a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen át adott tankönyvek, taneszközök költségei,

d)    a képzésben résztvevő munkavállalónak  a képzéssel összefüggő igazolt utazási és szállásköltsége, amennyiben a képzés bonyolítása nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója Munkavégzési helyként megjelölt székhelyén, telephelyén történik,

e)     az a) pontban meghatározott képzés díjának részét képező általános közvetett költségek,

f)     ( adminisztrációs díj, bérleti díj, rezsiköltségek), a külön jogszabályban meghatározott vizsga -és vizsgáztatási díj, valamint a képzésen résztvevő munkavállaló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ( a továbbiakban: Szt) 79.§ (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

Belső képzés esetén:

a)     az oktatók Szt 79.§ (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei, és a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás és tanácsadási szolgáltatások költségei,

b)    az oktatók és képzésben résztvevő munkavállaló utazási költségei, bele értve a szállás költségeket is,

c)     egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,

d)    az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják,

e)     a képzésben résztvevő munkavállaló Szt) 79.§ (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegű költségei és elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)-d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig.

Vegyes képzés esetén:

a)     a belső képzés esetén meghatározott ki adások,

b)    a külső képző intézmény által lebonyolított képzés díja.

Külső, belső, illetve vegyes képzés esetén:

a)     a képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből termelésben eltöltött idő vagy annak megfelelője levonása után,

b)    az oktatók, tanácsadók, illetve a képzésben résztvevő munkavállaló személyi jellegű ráfordításaiból elszámolható költség havi ( huszonkét munkanapra vetített) mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét.

A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzéssel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles 10 évig székhelyén megőrizni

Külső képzés esetén:

 • a képző intézmény külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítványának cégszerűen hitelesített másolata,
 • a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. §-ában meghatározott értesítés/igazolás cégszerűen hitelesített másolata,
 • felnőttképzési szerződés eredeti vagy cégszerűen hitelesített másolata,
 • tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
 • az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési program, ha a képzés nem szerepel az OKJ-ban, vagy nem akkreditált képzési program alapján valósul meg,
 • akkreditált képzési program alapján folytatott képzés esetén a külön jogszabályban meghatározott program-akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolata,
 • önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése,
 • szolgáltatási szerződés,
 • szolgáltatási szerződés alapján képzésenként kiállított számla,
 • elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként, a 4. számú mellékletben meghatározott, külső képzés esetén elszámolható költségekről.

Belső képzés esetén:

 • a belső képzést folytató képző intézmény egyszerűsített nyilvántartásba vételi dokumentuma,
 • felnőtt képzési szerződés,
 • tanulmányi szerződés vagy a tanulmányok folytatására vonatkozó munkáltatói kötelezés,
 • az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti képzési program,
 • önálló nyelvi képzés elszámolása esetén a munkavállaló munkaköri leírása vagy munkaszerződése,
 • a felnőttképzési intézmények számára külön jogszabályban meghatározott kötelezően vezetendő dokumentumok,
 • elkülönített pénzügyi elszámolás képzésenként a 4. számú mellékletben meghatározott, belső képzés esetén elszámolható költségekről tényleges önköltségen számolva.

Vegyes képzés esetén:

 • a külső és a belső képzés esetén meghatározott dokumentumok.

Az elszámolás ellenőrzése

Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerinti munkaügyi központ ellenőrzi és az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról az NSZFI-t, illetve az APEH illetékes igazgatóságát értesíti.

Forrás: www.origo.hu