Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 2010-ben

Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 2010-ben:

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42. § A naptári napi átlagkereset 70 %-a
Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 102.900,-Ft
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek. A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idı esetében) A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idı esetében vagy a fekvıbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdı napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszőnését követıen (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 százalékának harmincad részét.
Családi pótlék (CSP) Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § Egy gyermeket nevelı egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó
(1) bek. Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó
Két gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelı család esetén gyermekenként 16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelı egyedülálló esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800,-Ft/hó
Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a: 64.125,-Ft Ikergyermek esetén 300%-a: 85.500,-Ft A támogatás a szülést követı 180 napon belül igényelhetı, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).
Gyermekgondozási segély (GYES) Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § Ikergyermek esetén 200%-a: 57.000,-Ft/hó
(1)-(2) bek. A gyermek 3 éves koráig*, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehetı igénybe (Cst. 20. §).
Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek. Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft/hó A támogatásban az a szülı részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3* és 8 év közötti (Cst. 23. §)

* 2010. május 1-tıl a gyermek 2. életévének betöltése az irányadó!

Forrás: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Jogi és Ellenőrzési Főosztály