Minden a mérlegképes könyvelők nyilvántartásáról

Nyilvántartásba vétel

A mérlegképes könyvelők nyilvántartásának szabályai az elmúlt években többször változtak. Érdemes áttekinteni a nyilvántartással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A számviteli törvény szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendeletben meghatározott mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező természetes személy jogosult.

A szakképesítés megszerzését követően, a nyilvántartásba való felvétel kérelmezését megelőzően legalább 3 éves számviteli pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlatot kell igazolni. 2014. december 31-ét követően a kérelmezőnek a fentieken túlmenően igazolnia szükséges, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Azonban jelenleg ez utóbbi feltételt csak a nyilvántartásban már korábban is szereplő, ismételt felvételt kérő mérlegképes könyvelőknek kell teljesíteniük.

A nyilvántartásban és az igazolványban a szakképesítést tanúsító oklevélnek vagy bizonyítványnak megfelelő szakterületet kell bejegyezni (vállalkozási, államháztartási, pénzügyi, egyéb szervezeti, IFRS). A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstől függetlenül bármely szakterületen jogosít könyvviteli szolgáltatás végzésére.

Adatváltozás bejelentése

A nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével egyidejűleg köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek. Amennyiben az adatváltozás érinti az igazolványon szereplő adatokat, a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt is.

Engedély visszavonása

A számviteli törvény rendelkezik az engedély visszavonására okot adó körülményekről és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésről. Ezek közül jelentősebb a továbbképzési kötelezettség teljesítésének, valamint az adatváltozás bejelentésének elmulasztása. Az engedély visszavonását követően a törvényben meghatározott idő elteltével lehetőség van az engedély ismételt megadásának kérelmezésére. Továbbképzési kötelezettség, illetve adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt visszavont engedélyek esetén a visszavonást követően azonnal kérhető a nyilvántartásba való ismételt felvétel.

Továbbképzési kötelezettség

2013. január 1-jétől a törvényben előírt éves továbbképzési kötelezettséget a mérlegképes könyvelők kreditpontos rendszerben teljesíthetik. A továbbképzésre kötelezettnek minden egyes továbbképzési évben összesen legalább 16 kreditpontot kell megszereznie. A 16 kreditpontból legalább 8 kreditpontot számvitel témakörben minősített szakmai továbbképzésen, legalább 4 kreditpontot a szakterületeire minősített speciális továbbképzéseken kell megszereznie.

Az akkreditált programokon kívül évente 2 kreditpont szerezhető minősítési eljárás során minősített szakmai kiadvány megvásárlásával is. A kiadvány megvásárlásáért adható kreditpont elszámolását a továbbképzésre kötelezett egy erre a célra rendszeresített elektronikus címre (kiadvány@ngm.gov.hu) benyújtott, nevét és regisztrációs számát tartalmazó nyilatkozatban kérheti. A nyilatkozathoz mellékelni kell a kiadvány vásárlásakor kapott számla másolatát. A számlán szereplő minősített kiadvány egyes példányai alapján legfeljebb 3 továbbképzésre kötelezett kérheti a kreditpont elszámolását.

Kreditpontok elszámolása a Korm. rendeletben meghatározott szakmai szervezetnél meglévő tagság igazolásával is kérhető. A szakmai szervezet, illetve a szakmai szerveződést működtető gazdálkodó a tagságról igazolást állít ki a továbbképzésre kötelezett részére, valamint hozzájárulása esetén a továbbképzési évet követő január 31-éig a jogosult nevét, anyja nevét, születési idejét és regisztrációs számát bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.

Forrás: A mérlegképes könyvelői szakma szabályozásának részleteiről dr. Sramkó Szilvia ír a Számviteli Tanácsadó 2013/10. számában megjelent cikkében.