Mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatással összefüggő vagyonszerzésének illetékmentessége

2010. augusztus 13-án kihirdetésre került az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény, amely 2010. augusztus 16-án lépett hatályba. A módosító törvény 28-29 §-a kiegészítette az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 17. § (1) bekezdésének q) és 26. § (1) bekezdésének s) pontját. A két új rendelkezés azonos megfogalmazás mellett mentesíti a vagyonszerzőket az ajándékozási és a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség alól a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendeletben meghatározott gazdaságátadási támogatás esetére.

A módosító törvény által megállapított két illetékmentességet a törvény hatálybalépésének napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.

Az új mentességek közös vonása, hogy mindkettő a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelőknek (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó) a gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozóval (házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, valamint testvér) kötött szerződéséhez kapcsolódik. A rendelkezés tehát pontosan meghatározza azt az alanyi kört, akik között az átadás illetékmentességet eredményez.

Közös továbbá az új illetékmentességben az is, hogy a fenti szerződés alapján a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) és az ezekhez okszerűen szükséges ingó vagyontárgyak (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) együttes szerzését mentesíti az illeték alól. (A mentesség természetesen nemcsak a tulajdonjogra, hanem a különböző vagyontárgyakhoz – ingóhoz, ingatlanhoz egyaránt – kapcsolódó vagyoni értékű jogok megszerzésére, ingyenes átengedésére is kiterjed.)

Így mindarra az ingóra (ideértve a gépjárművet, valamint a pótkocsit is) és ingatlanra fennáll az illetékmentesség, ami a gazdaság működtetésének fenntartásához hozzátartozik.

Az új ajándékozási illetékmentesség nem érinti az Itv. 17. § (1) bekezdésének h) pontjában megfogalmazott mentességet. Így amennyiben kizárólag a termőföldnek az ingyenes megszerzése történik a törvényben meghatározott mezőgazdasági termelők és nem közeli hozzátartozók között a gazdaságátadási támogatás feltételeként, akkor az továbbra is mentes az ajándékozási illeték alól.

Nem változik az az Itv. 26. § (1) bekezdésének p) pontjában található termőföld visszterhes szerzéséhez kapcsolódó szabály sem, amely legalább öt éves mezőgazdasági tevékenység folytatásához köti az illetékmentességet.

A vagyonszerzést a mentesség tényétől függetlenül be kell jelenteni az állami adóhatósághoz az Itv. 91. §-a alapján.

Forrás: www.apeh.hu