Különleges jogállású adóalanyok és speciális ügyletek vonatkozásai

Általános forgalmi adó szempontjából a közösségen belüli ügyletek megítélésénél különleges adózói körbe tartoznak a mezőgazdasági tevékenységet folytatók közül azok, akik nem az általános szabályok szerint, hanem ehelyett az áfa törvény 14. fejezete szerinti adózást választottak, a kizárólag a tevékenység közérdekű és speciális „tárgyi” jellegére tekintettel adómentes adózók, az alanyi mentességet választó adóalanyok, a nem áfa alanyok (ideértve a természetes személyeket is), továbbá az egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá tartozó adóalanyok.

A fő szabállyal ellentétben a fenti, különleges jogállású adóalanyok az Európai Közösség más tagállamából történő termékbeszerzéseik tekintetében (általában) nem a célországban fizetik meg az áfát, hanem az értékesítő szerinti tagállamban. (Kivéve az új közlekedési eszközöket és a jövedéki termékek beszerzését, amelyre minden esetben célország szerinti adózást ír elő a jogszabály.)

Ennek azonban két feltétele van: egyrészt adózó előző évi és tárgyévi közösségi termékbeszerzéseinek összege ne haladja meg az évi 10 ezer eurót, másrészt adózó ne váltson ki önkéntesen közösségi adószámot a fenti érték elérését megelőzően. A két feltétel teljesülése esetén az ügylet nem tartozik a magyar áfa törvény hatálya alá, így a különleges jogállású közösségi termékbeszerzést bonyolító adóalanynak sem bevallási, adatszolgáltatási, sem befizetési kötelezettsége nem keletkezik itthon.

Amennyiben a különleges jogállású adóalany közösségen belüli beszerzései elérik a 10 ezer eurót, az állami adóhatóságnál bejelentési kötelezettsége keletkezik, és közösségi adószámot kell váltania még a határérték elérése előtt. Ennek formanyomtatványai az adott szervezetre, személyre rendszeresített adat és változás-bejelentő lapok (2009-ben a 09T201, 09T201/T, 09T101, 09T101/E).

A határérték túllépése esetén már a célország szerinti adózás lép életbe, azaz Magyarországon adózónak áfa megállapítási, bevallási, fizetési és adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, viszont a beszerzés tagállamában áfa-mentesen jut hozzá az ügylet tárgyához.

A célország szerinti adózásnak megfelelően az adó alapjára a termékre vonatkozó adómértéket – 25 %-ot, vagy 18 %-ot, vagy 5 %-ot – kell felszámítani.

Ha adózó önkéntesen kíván bejelentkezni közösségi adószámért, akkor – amennyiben volt előző évben ilyen ügylete – a megelőző év december 31-ig jelentheti be a választását, ha nem volt, akkor pedig a tárgyévi első beszerzése előtt teheti meg ezt. Ettől a választásától adózó két évig nem térhet el.

Termékimport során ezen különleges jogállású adóalanyi kör részére a vámhatóság veti ki az általános forgalmi adót.

A közösségen belüli beszerzéseket terhelő adókról az adóhatósághoz benyújtandó bevallás típusa eltérő. A kizárólag az ügylet speciális vagy közérdekű jellegére tekintettel mentes tevékenységet végző és az alanyi mentes adóalany 2009. évben a 0956-os áfa bevallást, a többi különleges jogállású adóalany a 0986-os bevallást köteles benyújtani-

Mindegyik különleges jogállású adóalany köteles adatszolgáltatást teljesíteni az e célra rendszeresített 09A60 számú nyomtatványon.

Az eva alany nem az eva bevallásában (0943-as), hanem a hanem az előbb említett 0986-os és a 09A60-as adatlapokon vall erről a speciális gazdasági eseményről.

A korábbi évek kötelezettségeinek pótlására, önellenőrzésére a 2004-2007. évre a 0786., 2008-as évre a 0886-os nyomtatványok szolgálnak.

A különleges jogállású adóalanyok közösségen belüli termékértékesítésére is különleges szabályok vonatkoznak.

Amennyiben a kizárólag az ügylet speciális vagy közérdekű jellegére tekintettel mentes tevékenységet végző, illetőleg az eva adóalany a Közösség más tagállamába illetőséggel bíró adóalany részére teljesít termékértékesítést, az értékesítést megelőzően közösségi adószámot kell kérnie. Az előbbi adóalany a 0965. sz. áfa bevallást és a 09A60 nyilatkozatot, az eva alany a 09A60-as nyilatkozatot adja.

Az alanyi adómentes adóalany nem köteles közösségi adószámot kérni. Értékesítése nem minősül közösségen belüli termékértékesítésnek.

Áfa alanynak nem minősülő természetes személy új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése során közösségi adószám kiváltására, továbbá a 0965. és 09A60-as bevallást benyújtására köteles.(Bővebben olvashatnak a témáról a weboldalról letölthető, illetve az APEH ügyfélszolgálatain beszerezhető ’Az európai közösség más tagállamából történő termékbeszerzése tekintetében különleges adózói kör áfa adózásának alapvető szabályai’című Információs füzetben.)

Forrás:  APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály