Illetékmértékek 2010

1. Öröklési illeték

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke

I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére
(Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

18 millió forintig 11%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 15%
35 millió forint feletti rész után 21%

18 millió forintig 2,5%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 6%
35 millió forint feletti rész után 11%

II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

18 millió forintig 15%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%

18 millió forintig 6%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész 15%

III. Minden más örökös terhére

18 millió forintig 21%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész után 40%

18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 12%
35 millió forint feletti rész után 21%

Gépjármű, pótkocsi öröklése

A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese

Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása

10%

Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.


2. Ajándékozási illeték

Csoport

Az illeték általános mértéke

Lakástulajdon-szerzés illetékének
mértéke

I. Az ajándékozó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére
(Az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)

18 millió forintig 11%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 18%
35 millió forint feletti rész után 21%

18 millió forintig 5%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész után 12%

II. Az ajándékozó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére

18 millió forintig 15%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%

18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 10%
35 millió forint feletti rész után 16%

III. Minden más megajándékozott terhére

18 millió forintig 21%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész után 40%

18 millió forintig 10%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%

Gépjármű, pótkocsi ajándékozása

A visszterhes vagyonátruházási illeték (ld. 3. pont) szerint kiszámított mérték kétszerese

Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának ajándékozása

10%

Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg.

3. Visszterhes vagyonátruházási illeték

Általános mérték

4%

Ingatlan megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan – ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot – szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében.

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése

10%

Lakástulajdon megszerzése

4 millió forintig 2%, az ezt meghaladó rész után 4%

Résztulajdon szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett hányaddal arányos része után 2%, az ezt meghaladó rész után 4%

Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4%

Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének különbözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4%

Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés

2%

Hitelintézetek ingatlanszerzése

2%

Gépjármű

általános mérték

18 forint/cm3

1890 cm3 feletti személygépkocsi, 500 cm3 feletti motorkerékpár

24 forint/cm3

elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű

800 forint/kW

Wankel hajtómotor

36 forint/cm3

Pótkocsi

2500 kg alatt

9000 forint

2500 kg fölött

22 000 forint

Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg.

4. Adóhatósági eljárási illetékek

Méltányossági eljárás, fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárás

2200 forint

Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás

2000 forint

Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás 600 forint

Együttes (nemleges) adóigazolás kiadása iránti eljárás

Az adóigazolás kiadása iránti eljárás illetékének kétszerese

Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás

Illetékmentes

Másolat, kivonat

Magyar nyelvű másolat

100 forint/oldal

Idegen nyelvű másolat

300 forint/oldal

Nem hitelesített fénymásolat

100 forint/oldal

Határozat elleni fellebbezés

A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint

Felügyeleti intézkedési iránti kérelem

A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint

Végzés elleni fellebbezés

3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)

Végrehajtási kifogás

5000 forint

Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés

10 000 forint

5. Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak

Adóigazolvány első igénylése

Díjmentes

Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt

2200 forint

START, START PLUSZ, START EXTRA kártya első alkalommal történő kiállítása

Díjmentes

Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása adatváltozás, téves bejegyzés miatt

Díjmentes

Új START, START PLUSZ, START EXTRA kártya kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt

2200 forint

Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás

Általános adatszolgáltatás

Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft

Részletes adatszolgáltatás

Településenként, fővárosban kerületenként
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

Specifikus és visszamenőleges adatszolgáltatás

500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft

Országos éves általános adatszolgáltatás

10 000 000 Ft

Országos éves részletes adatszolgáltatás

15 000 000 Ft

Szakértői adatszolgáltatás

8000 Ft

6. Vagyoni értékű jogok számítása

Egyévi érték

A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része

Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke

Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20)

Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke

Egyévi érték 5-szöröse

Valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke

Ha a vagyoni értékű jog jogosultja

25 évesnél fiatalabb

Egyévi érték 10-szerese

25-50 éves

Egyévi érték 8-szorosa

51-65 éves

Egyévi érték 6-szorosa

65 évnél idősebb

Egyévi érték 4-szerese

Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebb életkora irányadó

Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó

Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó

Időleges üdülőhasználati jog értéke

Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól

Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának értéke

Szerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése

A fent meghatározott gépjármű visszterhes vagyonszerzési illeték 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni

Forrás: APEH