Helyi iparűzési adó 2010-től

Január 1-jétől, első ízben a 2010. január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően, a helyi iparűzési adóval (HIPA) összefüggő hatásköröket az APEH gyakorolja. A 2010. január 1-jét megelőzően kezdődött adóéveket érintő kötelezettségeket tehát még az önkormányzati adóhatóság felé kell teljesíteni, az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el. Az APEH részletesen összefoglalta a változásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Megszűnő adózók

A tájékoztató szerint azoknak az adózóknak, amelyek 2009. december 31-éig megszüntetik a tevékenységüket, az önkormányzati adóhatóság felé kell elszámolniuk. Ellenben, ha az adózó 2009. december 31-ét követően szünteti meg a tevékenységét, a 2010. január 1-jétől kezdődő időszakot érintő adóügyekben már az APEH gyakorolja a hatásköröket.

Kezdő, átalakuló adózók

Az adott önkormányzat területén 2010-ben tevékenységüket kezdő, továbbá az adóévben átalakuló adózók, illetve azon adózók, amelyek évközben bevezetett HIPA-kötelezettséggel érintettek, a bejelentkezést és az előlegbevallást már az APEH felé teljesítik. A 2010. évben kezdődő adóévben esedékes adóelőleg-fizetési időpontokat követően bekövetkező adókötelezettség-keletkezés esetén az előlegfizetési időszakra fizetendő egyes adóelőleg-részleteket az APEH-hoz kell bevallani.

Állandó tevékenységet folytatók – önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő feladatok

Fontos azonban tudni, hogy az állandó jellegű iparűzési tevékenységet folytatók esetében bizonyos, 2010-ben esedékes kötelezettségek teljesítése még az önkormányzati adóhatóságok felé kell, hogy megtörténjen. Ezek a következők:

  • a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Az előleget az önkormányzati adóhatóság által korábban kiadott fizetési meghagyás alapján kell megfizetni. Az APEH a 2010-es helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség teljesítése során ezt az előleget a saját nyilvántartása szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti. Amennyiben az önkormányzati adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi;
  • a 2010. május 31-éig esedékes, a 2009. adóévről szóló bevallást az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani és az adót az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni. A bevallásban a 2010 szeptemberében és a 2011 márciusában esedékes adóelőlegeket is be kell vallani az önkormányzati adóhatóság felé, azonban ezek összegét már az APEH felé kell majd megfizetni. (A 2010. szeptember 15-éig esedékes adóelőleg összege: a 2009. adóévi adó és a 2010. március 15-éig esedékes előleg pozitív különbözete; a 2011. március 15-éig esedékes adóelőleg összege pedig a 2009. adóévi adó fele.)

Általános esetben tehát az APEH-hoz kötődően feladat először csak 2010. szeptember15-én jelentkezik, amikor is be kell fizetni az adóelőleg összegét. Az önkormányzati adóhatóságnál fennálló túlfizetések APEH-nél történő figyelembevételére nincs lehetőség, vagyis nincs mód a befizetések adóhatóságok közötti átvezetésére (sem hivatalból, sem kérelemre).

Ideiglenes jellegű tevékenység

2010-ben az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytatók már az APEH-hoz jelentkeznek be, nyújtják be a bevallást. Akik 2009-ben kezdték meg a tevékenységüket, és az átnyúlik 2010-re, azoknak a bevallási időszaka lezárul a 2009. adóév utolsó napjával, és az erről szóló bevallást még az önkormányzati adóhatóság felé teljesítik.

Önellenőrzések

A 2009-es és az azt megelőző adóévekre vonatkozó önellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóságokhoz kell benyújtani, melyre legkésőbb 2011. december 31-éig van lehetőség. A naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózók esetén ez a határidő a 2009. évben kezdődő adóév utolsó napjától számított második év utolsó napja.

Fizetési könnyítéssel, mérsékléssel kapcsolatos hatáskörök

A 2010. adóévet megelőző időszakokra vonatkozó kötelezettségek, valamint a 2010. március 15-éig teljesítendő előlegkötelezettség vonatkozásában a fizetési könnyítési, mérséklési kérelmeket az önkormányzatok bírálják el. Az ezt követően esedékes kötelezettségek esetében a fizetési könnyítésre és mérséklésre az adózás rendjéről szóló törvény szabályai irányadók, melyek a következők:

  • A települési önkormányzatonként kimutatott és nyilvántartott helyi iparűzési adót érintő fizetési könnyítés iránti kérelmeket az APEH-hoz kell előterjeszteni (amennyiben az adózó a fizetési könnyítési kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz nyújtja be, akkor az önkormányzati adóhatóság haladéktalanul értesíti az APEH-ot).
  • Az APEH a kérelem megalapozottságát érdemben nem vizsgálja; a kérelmet – 5 napon belül – megküldi az illetékes önkormányzati adóhatósághoz, amely – 30 napon belül – nyilatkozik az APEH felé a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról, amelyet részletesen indokol.
  • Az APEH a fizetési könnyítés iránti kérelem tárgyában rendelkező első fokú határozatot az önkormányzati adóhatóság nyilatkozata alapján, a nyilatkozat beérkezéséről 15 napon belül kiadmányozza.
  • Az első fokú határozat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárást az APEH folytatja le; ebben az eljárásban nincs kötve az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatához.
  • A magánszemélyt terhelő helyi iparűzési adótartozás és az ezzel összefüggésben megállapított bírság és pótléktartozás, továbbá a nem magánszemély adózó terhelő, a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó bírság- és pótléktartozás mérséklése (elengedése) iránti kérelmeket szintén az APEH-hoz kell előterjeszteni, az eljárás menete a fizetési könnyítésnél ismertetettek szerint alakul.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatban is összefoglalták – időrendi sorrendben – a fontosabb határidőket, az azzal kapcsolatos kötelezettségeket, feltüntetve azt is, hogy mely kötelezettséget mely adóhatóság felé kell teljesíteni.

A táblázat megtekinthető és a tájékoztató teljes szövege elolvasható az alábbi címen:

http://www.apeh.hu/data/cms133571/36_hipa.pdf

Forrás: www.ado.hu