Tájékoztató a társasági adóalanyok 2010. adóévi adókötelezettsége megállapításának új szabályairól

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény (Módtv.) – a kihirdetését követő 3. naptól – 2010. augusztus 16-i hatállyal módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) – társasági adó mértékéről rendelkező – 19. §-át, illetve az új szabályok év közbeni bevezetése miatt beiktatta a 29/K. § szerinti külön előírásokat a 2010. adóévi adókötelezettség meghatározására.

A módosított szabályok lényege a kedvezményes adókulcshoz rendelt adóalap értékhatárának felemelése, melynek következtében a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó részére – a korábbi 50 millió forint tízszereséig – 10 százalék, ez e feletti részre 19 százalék a társasági adó mértéke, amely sávos adószámításhoz semmilyen feltétel nem kötődik [Tao. tv. Módtv-vel módosított 19. §-a].

Figyelemmel azonban az új szabályok év közbeni hatálybalépésére a külön előírások alapján a 2010. adóévi adóalapot az adóév 2010. július 1-je előtti és 2010. június 30-a utáni időszakára, azaz az első és a második félévi időszakra eső naptári napok alapján arányosan meg kell osztani [Tao. tv. 29/K. § (1) bekezdés].

Continue reading

Vállalkozóvá válási támogatás

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a alapján támogatás nyújtható annak

  • az álláskeresőnek, valamint
  • rehabilitációs járadékban részesülő személynek,

aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.

A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (továbbiakban: MüM rendelet) 10.§-a rendelkezik a támogatás nyújtásának részletes feltételeiről.

Continue reading

Támogatás figyelembe vétele a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezményeknél

[Tao. tv. 7. § (1) bekezdés t) pont, 22. § (9)-(10) bekezdés]

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés t) pontja szerinti adóalap-kedvezmény összegének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni a fejlesztés céljára kapott támogatást, illetve – ha az adózó a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként való állományba vétel alapján az adóévente elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összegű kedvezmény igénybevétele mellett döntött – a támogatás alapján az adózás előtti eredmény javára elszámolt bevételt.

Continue reading

Külföldi vállalkozó magyarországi fióktelepének társasági adóalapja

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. § (4) bekezdése szerinti külföldi vállalkozó nem világjövedelme, hanem csak nemzetközi szerződés vagy viszonosság, illetve ezek hiányában a Tao. tv. szabályai alapján, a belföldi telephelyén végzett vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után kötelezett társasági adó fizetésére.

Continue reading

Feltöltési kötelezettség bevallása

A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.

Continue reading

Feltöltési kötelezettség december 20-ig

Közeledik december 20-a, amely adózási szempontból kiemelt fontossággal bír. Az érintett adózók többségének ugyanis eddig a napig kell eleget tenniük feltöltési kötelezettségüknek, s amennyiben ezen határidőt elmulasztják, mulasztási bírság kiszabásával kell számolniuk.

Continue reading

Fióktelep rendelkezésére bocsátott pénzeszköz

A külföldi vállalkozó által a fióktelep rendelkezésére bocsátott, dotációs tőkének (jegyzett tőkének) nem minősülő pénzeszközt a rendelkezésre bocsátásra vonatkozó dokumentum tartalma alapján – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása szerint – tőketartalékként, véglegesen kapott pénzeszközként vagy kötelezettségként kell kimutatni a nyilvántartásban. Abban az esetben, ha ez a kötelezettségek között szerepel, akkor – figyelemmel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 14. § (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezésre, mely szerint a fióktelep jövedelmét úgy kell meghatározni, mintha önálló vállalkozás lenne – ezt a kötelezettséget figyelembe kell venni a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés j) pontja alkalmazásának megítélésénél csakúgy, mint bármely, a Tao. tv. 8. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget (legyen az például kamatmentesen kapott kölcsön). Természetesen, ha e kötelezettség után kamatfizetés nem áll fenn – és más kamatozó kötelezettsége nincs a fióktelepnek –, akkor a hivatkozott jogcímen adózás előtti eredménynövelési kötelezettség sem keletkezik.

[PM Jövedelemadók főosztálya 12898/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279477475/2009.]

Forrás:  APEH