Különleges jogállású adóalanyok és speciális ügyletek vonatkozásai

Általános forgalmi adó szempontjából a közösségen belüli ügyletek megítélésénél különleges adózói körbe tartoznak a mezőgazdasági tevékenységet folytatók közül azok, akik nem az általános szabályok szerint, hanem ehelyett az áfa törvény 14. fejezete szerinti adózást választottak, a kizárólag a tevékenység közérdekű és speciális „tárgyi” jellegére tekintettel adómentes adózók, az alanyi mentességet választó adóalanyok, a nem áfa alanyok (ideértve a természetes személyeket is), továbbá az egyszerűsített vállalkozói adó törvény hatálya alá tartozó adóalanyok.

Continue reading

Tájékoztató a magán-gyógyszerész, a falugondnok, a tanyagondnok, a szociális szolgáltatást végző magánszemély adózók részére

2010. január 1-jétől ezen magánszemélyek a fenti tevékenységük tekintetében már nem minősülnek egyéni vállalkozónak az Szja-törvény és az Eva-törvény alkalmazása szempontjából. Amennyiben a magánszemély ezen tevékenységét 2009. december 31-ét követően is egyéni vállalkozóként kívánja folytatni, kérnie kell az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvételét az okmányirodánál.

A személyi jövedelemadóról szóló 2003. évi CXVII. törvény (Szja-törvény) 3. § 17. pontja, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-törvény) 21. § (1) bekezdés f)-g) pontjai 2010. január 1-jétől módosulnak. A gyógyszerészi magántevékenység, falugondnoki tevékenység, tanyagondnoki tevékenység vagy szociális szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel rendelkező magánszemély e tevékenysége tekintetében már nem minősül egyéni vállalkozónak az Szja-törvény és az Eva-törvény alkalmazása szempontjából.

Continue reading

Bevételi értékhatár az eva hatálya alatt

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: eva-törvény) 2.§-a határozza meg az eva alanyiság feltételeit.

A 2.§ (5) bekezdés a) pontja alapján az adózó az adóévben akkor lehet adóalany, ha az adóévre ésszerűen várható, az eva-törvény előírásainak (6.§) megfelelően meghatározott bevétele a 25 millió (2009. évben a 26 millió) forintot nem haladja meg. A bevételtől meg kell különböztetni az adóalapot, melyet úgy kell meghatározni, hogy az összes bevételt az 5.§-ban, illetve a 8.§-ban előírt korrekciókkal csökkentjük vagy növeljük. A növelő tételek (mint a kapcsolt vállalkozási viszony meglétéhez rendelt növelési kötelezettség) alkalmazása következtében az adóalap értelemszerűen meghaladhatja a bevételi határ törvényi mértékét. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy az adózó jogosulatlanul választotta az eva-törvény szerinti adóalanyiságot.

Tekintve, hogy az adóalanyiság feltételeként egyetlen évre, a 2009. adóévre – 2009. július 1-jei hatállyal – biztosított 26 millió forint éves bevételi értékhatárt jelent, ezért ha az adózó a 2009. év második félévében elért bevételével haladja meg a 25, de nem lépi túl a 26 millió forintot, eva alanyiságát – az egyéb feltételek megléte esetén – nem veszíti el.

Forrás: APEH

PM. Jövedelemadók főosztály 14.457/6/2009. – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály 2279490120/2009

Feltöltési kötelezettség december 20-ig

Közeledik december 20-a, amely adózási szempontból kiemelt fontossággal bír. Az érintett adózók többségének ugyanis eddig a napig kell eleget tenniük feltöltési kötelezettségüknek, s amennyiben ezen határidőt elmulasztják, mulasztási bírság kiszabásával kell számolniuk.

Continue reading

Tájékoztató az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá a 2010. évre történő bejelentkezésse

1. Bejelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Eva tv.) hatálya alá a 2010. évre új adózóként bejelentkezhet

  • az egyéni vállalkozó;
  • a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;
  • a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

Az Eva tv. hatálya alá újonnan bejelentkező adózóknak a 2010. évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását 2009. december 1-je és 21-e között – tekintettel arra, hogy a benyújtásra nyitva álló határidő, 2009. december 20. munkaszüneti napra esik –, az erre a célra rendszeresített 09T103 számú, illetve 09T203 számú adatbejelentő lapon, a székhelyük szerint illetékes APEH regionális igazgatóságon kell bejelenteniük. Ezen bejelentésüket az adózók 2009. december 21-ig írásban visszavonhatják. A bejelentésre, illetve a visszavonásra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Continue reading