Szja bevallások aktuális kérdései

A 2009. évre vonatkozó adókötelezettség teljesítésekor a magánszemély a következő három lehetőség közül választhat:

  • önadózóként benyújtja a 0953-as bevallást,
  • az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallást (0953E) nyújt be,
  • a munkáltatótól (társas vállalkozástól) kéri az éves adójának a megállapítását (09M29).

Continue reading

START-kártyák

START-kártya szabályok

Kedvezményezettek köre

Az a pályakezdő fiatal jogosult START kártyára, aki

  • a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még nem töltötte be, és
  • tanulmányait befejezte, vagy megszakította, és
  • a tanulmányai befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

Continue reading

A tevékenységre jellemző keresetről – másként

2010 év elejének adózási napirendjén szerepel a tevékenységre jellemző kereset, a piaci viszonyoknak megfelelő díjazás problémaköre. Amely egyébként az adózási szabályalkotás állatorvosi lova, benne van minden, amitől rossz lehet egy adószabály. Azért alkotmányellenes, amiért az ingatlanadó adott szabályozása is az volt – ez a két jogszabály mintha édestestvérek lennének.

Continue reading

Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályait módosította a 2010. január 1-jétől hatályos 2009. évi CXXXIV. törvény.

Continue reading

Tájékoztatás az egyszerűsített bevallásról – SZJA

A magánszemélyeknek ebben az évben is lehetőségük van arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket az önadózás keretén belül az állami adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallással teljesítsék.

Az egyszerűsített bevallást azok a magánszemélyek választhatják, akik nem kértek munkáltatói adó-megállapítást és az adóévben kizárólag munkáltatótól vagy kifizetőtől származó bevallási kötelezettség alá eső bevételt szereztek, melyből a kifizető, munkáltató adót vagy adóelőleget vont le, valamint a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott feltételeknek megfelel.

Continue reading

Tájékoztató a NYENYI-lap megszűnéséről

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (2) bekezdése értelmében a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj-megállapításhoz szükséges adatokat a kötelezetteknek utolsó alkalommal 2009-re vonatkozóan – 2010. április 30-áig, illetőleg augusztus 31-éig – kell teljesíteniük a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére.

Az állami adóhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. § (7) bekezdés ba) pontja alapján, elektronikus úton hivatalból át kell adnia – az Art. 31. § (2) bekezdése 1-7., 9-15., 24. és 26-28. pontjai szerinti részletességgel bevallott – a nyugdíjjogosultsághoz, nyugdíj-megállapításhoz szükséges, magánszemélyenként összesített (konszolidált) éves adatokat a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig.A törvény meghatározza a havi részletező bevallásban feltüntetendő adatokat, amelyek az adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez, illetőleg – többek között – a nyugdíjbiztosítási ellátásokra való jogosultság megállapításához szükségesek.

Continue reading

Tájékoztató a „nulla” értékadatú bevallás kiváltásáról szóló, a „09NY” jelzésű nyilatkozat helyébe lépő „NY” jelzésű nyilatkozatról

A nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló „09NY” jelzésű nyilatkozatot a 2009. január 1-jével kezdődő bevallási időszakra nyújthatták be az adózók. A 2010. január 1-jével kezdődő bevallási időszakra a „09NY” jelzésű nyilatkozat helyett – 2010. január 22-étől – az „NY” jelzésű nyilatkozat nyújtható be a ’01, ’08, ’12, ’43, ’50, ’58, ’65 számú bevallások helyett, amennyiben a nyilatkozattal helyettesített bevalláson szereplő valamennyi sor csak „nulla” értékű adatot tartalmazna.

Az „NY” jelzésű nyilatkozat alkalmazható a 2009-es adóévről a 2010. évben benyújtandó nulla értékadatú éves bevallások kiváltására, valamint a 2010. január 1-jével kezdődő adóévtől a havi, negyedéves, éves bevallások tekintetében, a Nyilatkozattal helyettesített bevallás benyújtására előírt határidőig. (Így például a 2009. adóévre vonatkozó, 2010. február 25-én esedékes 0943. számú bevallás helyett az „NY” jelzésű Nyilatkozat alkalmazható. E határidőt követően kizárólag a 0943-as bevalláson van lehetőség a bevallási kötelezettség teljesítésére.)

Forrás: APEH

Tájékoztató a 2010. évre rendszeresített 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapon átvezetett főbb változásokról

Az állami adóhatóság az Art. 17. § (5) bekezdésében foglalt bejelentésre, valamint az egyes adóügyek elektronikus úton, illetve telefonon keresztül, képviselő útján történő intézésének bejelentésére a 2010. évben a 10T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlapot (a továbbiakban: adatlap) rendszeresítette. A korábban használatos 09T180 számú adóhatósági regisztrációs adatlaphoz képest, az adatlapon átvezetett főbb változásokról az alábbiakban tájékoztatjuk az érintett adózókat.

  1. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Art. 17. § (5) bekezdésének 2010. január 1-jétől hatályos módosítása értelmében a 10T180 számú adatlapon, a regisztráció teljesítéséről szóló bejelentési kötelezettség terheli azt az adózót is, aki/amely az összesítő nyilatkozat benyújtására köteles.

  2. Jelentős változás továbbá, hogy amennyiben a meghatalmazott, megbízott képviselő nem rendelkezik az adózótól kapott érvényes, az állami adóhatóság által nyilvántartásba vett, valamennyi – nem csak elektronikusan intézhető – adóügy intézésére feljogosító meghatalmazással, megbízással, akkor a meghatalmazását, megbízását az adatlapon kell bejelentenie (adatlap „E” részének 9. rovata), és csatolnia kell az állandó meghatalmazást, megbízást.

Continue reading

Áfa levonási és visszaigénylési jog értelmezése

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: áfatörvény) 131. § (1) bekezdése alapján a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakban (időszakokban) keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az (1) bekezdés szerint megállapított különbözet előjele negatív, a különbözetet a belföldön nyilvántartásba vett adóalany

  1. a soron következő adómegállapítási időszakban veheti figyelembe úgy, mint az akkori adómegállapítási időszakban az (1) bekezdés szerint megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentő tételt, illetőleg
  2. a 186. §-ban meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

A fenti rendelkezés értelmében, amennyiben az adóalanynak adott adómegállapítási időszakban az elszámolás eredményeként keletkezett különbözete negatív előjelű, azt döntése alapján a következő adómegállapítási időszakra átviheti a fizetendő adóját csökkentő tételként, vagy visszaigényelheti az adóhatóságtól. Utóbbira természetesen csak akkor kerülhet sor, ha a visszaigénylés feltételei egyébként fennállnak. Attól, hogy a negatív különbözet vonatkozásában az áfatörvény 186. §-a alapján (tekintettel az adóalanyra irányadó értékhatár elérésére, valamint a megfizetettségi feltétel teljesülésére) teljesülnek a visszaigényelhetőség feltételei, az adózó nem köteles érvényesíteni a visszaigénylési jogcímét, lehetősége van a negatív különbözetre az áfatörvény 131. § (2) bekezdés a) pontját alkalmazni, azaz átvinni azt a következő időszakra a fizetendő adót csökkentő tételként. Ebben az esetben a negatív különbözet összege nem jelenik meg követelésként az adózó adó folyószámláján.

Continue reading

Feltöltési kötelezettség bevallása

A Tao tv. hatálya alá tartozó, kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele az 50 millió forintot meghaladta – a társasági adóelőleget az adóévi várható, éves fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.

Continue reading