Bírságolási kézikönyv_APEH

Az APEH szankcionálási tevékenysége során adóhatósági szankcióként – többek között– adóbírságot, illetőleg mulasztási bírságot szabhat ki. A jogszabálysértések miatt alkalmazott szankcióknak kettős szerepük van: egyrészt anyagi hátránnyal sújtják az adózót az elkövetett jogsértésekért, másrészt megelőző, visszatartó hatást fejtenek ki a hasonló hibák, mulasztások jövőbeni elkerülése érdekében. Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. törvény [továbbiakban: Art.] 170. § –172. §-ai általános érvénnyel szabályozzák az állami adóhatóság által alkalmazható bírság fajtáit, a bírságkiszabás feltételeit és mértékét.

Jelen tájékoztató célja, hogy az adózók megismerjék az adóhatóság által a bírságok megállapítása és kiszabása során alkalmazott – általános, valamint az egyes cselekményeknél, mulasztásoknál irányadó – elveket. Ez a tájékoztató nem minősül jogszabálynak, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközének, ezért alkalmazása az ügyfelekre és a bíróságokra nézve nem kötelező.

A tájékoztató lezárásának időpontja 2009. április 17.
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

Letöltés: Bírságolási kézikönyv_20090417

Tartalomjegyzék

I. Általános elvek
II. Az adóbírság megállapításának feltételei és mértéke, az adóbírság kiszabása
III. A mulasztási bírság kiszabása
IV. Az adóbírság és a mulasztási bírság kiszabásánál figyelembe vehető szempontok
V. A mulasztási bírság alkalmazásának egyes esetei
A) Tételes mértékkel megállapított mulasztási bírságok
1. Bejelentés, bejelentkezés, változás-bejelentés, adatszolgáltatás késedelmes, hibás, valótlan adattartalommal történő vagy hiányos teljesítése [Art. 172. § (1) bekezdés a) pont]
2. Bevallási késedelem [Art. 172. § (1) bekezdés b) pontja]
3. Vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése [172. § (1) bekezdés b) pont], illetve elmulasztása [172. § (1) bekezdés c) pont]
4. Bejelentési, bejelentkezési, változás-bejelentési, adatszolgáltatási, bankszámlanyitási, bevallási kötelezettség teljesítésének elmulasztása [Art. 172. § (1) bekezdés c) pont]
5. Adószámhoz kötött tevékenység vagy adóköteles tevékenység adószám hiányában történő folytatása [Art. 172. § (1) bekezdés d) pont]
6. Nyilvántartások, bizonylatok, könyvek szabálytalanságai [Art. 172. § (1) bekezdés e) pont]
7. Iratmegőrzési kötelezettség elmulasztása [Art. 172. § (1) bekezdés f) pont]
8. Áru eredetét tanúsító bizonylat hiánya [Art. 172. § (1) bekezdés g) pont]
9. Az Art. felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályban meghatározott feltételek megsértésével történő nyomtatvány-előállítás és/vagy forgalmazás [Art. 172. § (1) bekezdés h) pont]
10. Nyilatkozattétel elmulasztása (tanúvallomás megtagadása) [Art. 172. § (1) bekezdés i) pont]
11. Valótlan nyilatkozat köztartozásról [Art. 172. § (1) bekezdés j) pont]
12. Valótlan nyilatkozat a járulékfizetési kötelezettség felső határának eléréséről [Art. 172. § (1) bekezdés k) pont]
13. Az ellenőrzés, az üzletlezárás, a tevékenység felfüggesztése vagy a végrehajtási eljárás akadályozása [Art. 172. § (1) bekezdés l) pont]
14. Az Art. szerint elektronikus bevallás benyújtására kötelezett adózó regisztrációs
kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése [Art. 172. § (1) bekezdés m) pontja]
15. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételhez valótlanul tett külön
nyilatkozat [Art. 172. § (1) bekezdés n) pont]
16. Számla, egyszerűsített számla, nyugta kibocsátásának elmulasztása, illetve nem a
tényleges ellenértékről való kibocsátása [Art. 172. § (2) bekezdés a) pont]
17. Alkalmazott, képviselő vagy az értékesítésben közreműködő magánszemély, illetve ezek közvetlen vezetőjének bírságolása [Art. 172. § (3) bekezdés]
18. Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása [Art. 172. § (2) bekezdés b) pont]
19. Hibás bevallás [Art. 172. § (10) bekezdés]
20. Egyéb kötelezettség megszegése [Art. 172. § (15) bekezdése]
21. Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében szerzett jövedelemre vonatkozó adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség megszegése [Szja törvény 77/C. § (16) bekezdés]
22. A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség
megsértése [Art. 172. § (16) bekezdése
B) Százalékos mértékkel meghatározott mulasztási bírságok
1. Társasági adó előleg, különadó előleg, a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások
járadékelőlege, valamint az egyszerűsített vállalkozói adóelőleg kiegészítési kötelezettség elmulasztása [Art. 172. § (12) bekezdés, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 26. § (10) bekezdés, az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (Kjtv.) 6. § (3) bekezdés, az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva tv.) 12. § (4) bekezdés]
2. Alaptalan adóelőleg mérséklés [Art. 172. § (13) bekezdése]
3. Adólevonási kötelezettség elmulasztása [Art. 172. § (14) bekezdése]
4. Eljárási illetékfizetési kötelezettség felhívás ellenére nem, vagy nem megfelelő mértékű teljesítése vagy késedelmes teljesítése [Art. 172. § (11) bekezdés]
5. A közbeszerzések megvalósítása érdekében megkötött szerződésekhez kapcsolódó, az Art. 36/A. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének megsértése [Art. 172. § (17) bekezdés]
6. Számlatartási kötelezettség elmulasztása [Art. 172. § (18) bekezdés]
7. Igazolatlan eredetű áru forgalmazása [Art. 172. § (19) bekezdés]