Az egyes nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó alapvető szabályairól IV. – A nagy teljesítményű személygépkocsik adója

Adóköteles a belföldi magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon személygépkocsi, amely a 125 kilowatt (azaz 170 lóerő) teljesítményt elérő hajtómotorral rendelkezik (a továbbiakban: nagy teljesítményű személygépkocsi), függetlenül attól, hogy az belföldön vagy külföldön található, illetve belföldön vagy külföldön került nyilvántartásba vételre. Ugyancsak adóköteles a külföldi illetőségű magánszemély, külföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon nagy teljesítményű személygépkocsi, amely a magyar hatósági nyilvántartásban szerepel.

Személygépkocsinak minősül az a személyszállítás céljára készült gépkocsi, amelyben – a vezető ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülőhely van, ide nem értve az autóbuszt, valamint a motorkerékpárt. Nem minősül azonban az adó tárgyának az OT betűjelű rendszámtáblával jogszerűen felszerelt gépjármű, így az ilyen személygépkocsi után az adót nem kell megfizetni. OT betűjelű rendszámtáblával a muzeális jellegű járművek láthatóak el abban az esetben, ha a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása alapján erre lehetőség van.

Magyarországon nyilvántartásba vett személygépkocsik esetében az adó alanya az a belföldi vagy külföldi illetőségű magánszemély, illetve az a belföldön vagy külföldön nyilvántartásba vett szervezet, aki vagy amely a naptári év első napján a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa. Hatósági nyilvántartásban nem szereplő vagy külföldön nyilvántartásba vett személygépkocsi esetén az adó alanya az a belföldi illetőségű magánszemély vagy az a belföldön bejegyzett szervezet, amely a személygépkocsi tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adót tehát minden esetben a tulajdonosnak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy a személygépkocsit milyen vagyoni értékű jog (például: haszonélvezet) terhel.

Példa: Egy magyar illetőségű magánszemély egy Szlovákiában nyilvántartásba vett nagy teljesítményű személygépkocsinak a tulajdonosa. A magánszemélynek – a személygépkocsi külföldi nyilvántartásba való bejegyzésétől függetlenül – Magyarországon adókötelezettsége keletkezik.

Az adókötelezettséget az adóév első napján – tehát a 2010. adóév esetén a 2010. január 1-jén – fennálló körülmények figyelembevételével kell teljesíteni. Azaz, ha későbbi időpontban bármilyen változás következik be, akár a személygépkocsi, akár az adó alanyának oldaláról, ide értve a személygépkocsi átruházását, megsemmisülését is, ezt a változást csak a változást követő adóévben lehet figyelembe venni.

Az adó alapja a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban, más hatósági okiratban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. (A kizárólag lóerőben feltüntetett teljesítményt 1,36-tal kell osztani.)

Az adó mértékét a Nért. a hasonló személygépkocsik után fizetendő gépjárműadó mértékéhez köti. Így az adó mértéke a személygépkocsik után fizetendő gépjárműadó kétszerese a 125 kilowatt teljesítményt elérő és 175 kilowatt teljesítményt meg nem haladó, két és félszerese a 175 kilowatt teljesítményt meghaladó és 200 kilowatt teljesítményt el nem érő, és háromszorosa a legalább 200 kilowatt teljesítményt elérő nagy teljesítményű személygépkocsik után. Természetesen a nagy értékű vagyontárgyak után fizetendő adót akkor is meg kell fizetni, ha esetlegesen a személygépkocsi mentes lenne a gépjárműadó fizetési kötelezettség alól.

A fentiekre tekintettel a nagy teljesítményű személygépkocsi után fizetendő adó mértéke a következőképpen alakul:

A személygépkocsi életkora 125-175 kilowatt teljesítmény 176-199 kilowatt teljesítmény 200 kilowatt és annál nagyobb teljesítmény
A gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 690 Ft/kilowatt 1035Ft/kilowatt 1035 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő 4-7.naptári évben 600 Ft/kilowatt 750 Ft/kilowatt 900 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő 8-11. naptári évben 460 Ft/kilowatt 575 Ft/kilowatt 690 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő 12-15. naptári évben 370 Ft/kilowatt 462,5 Ft/kilowatt 555 Ft/kilowatt
A gyártási évet követő 16. naptári évben és utána 420 Ft/kilowatt 420 Ft/kilowatt 420 Ft/kilowatt

Példa: Egy külföldön bejegyzett gazdasági társaság tulajdonában áll egy a magyar gépjármű-nyilvántartásban szereplő nagy teljesítményű személygépkocsi. Magyarországon az adót a külföldi cégnek meg kell fizetnie azzal, hogy a külföldi állam és Magyarország között esetlegesen fennálló, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménynek a vagyon adóztatásáról szóló cikke – ha az adott egyezményben van ilyen – bizonyos feltételekkel megtilthatja Magyarország számára az adóztatást, azaz a külföldi társaság számára Magyarországon kvázi adómentességet biztosíthat.

Példa: Ha Ön a tulajdonában álló nagy teljesítményű személygépkocsit 2010. január 2-án a fiának ajándékozza, akkor is a teljes 2010-es adóév vonatkozásában az adókötelezettség Önt terheli.

A vagyonadóból levonható az adóalany terhére az adóévre kivetett gépjárműadó összege. Ez azt jelenti, hogy az adóalany a 2010. évre fizetendő, a nagy teljesítményű személygépkocsit terhelő adóból a szintén a 2010-re – az önkormányzat határozata alapján, két részletben – fizetendő gépjárműadó egészét akkor is levonhatja, ha azt a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adó bevallásra nyitva álló határidőig nem (nem hiánytalanul) fizeti meg. Természetszerűleg, ha a személygépkocsi tulajdonosának és üzembentartójának személye elválik, és a gépjárműadót az üzembentartó fizeti meg, akkor azt a tulajdonos a nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóból nem vonhatja le.

50 százalékos adókedvezmény illeti meg:

  • a kizárólag elektromos meghajtású, valamint a hybrid – azaz elektromos és hagyományos belső égésű motorral egyaránt ellátott – meghajtású személygépkocsit,
  • annak a magánszemélynek tulajdonában álló – legfeljebb egy darab – személygépkocsit, amely személy szülőként, nevelőszülőként, örökbefogadó szülőként háztartásában három vagy annál több gyermeket nevel (tart el).

E második kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

  • a kiskorú,
  • az a nagykorú személy, aki oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója, hallgatója, de 25. életévét még nem töltötte be
  • életkorától függetlenül az a személy, aki súlyosan fogyatékosnak vagy tartósan betegnek minősül.

A két külön jogcímen járó adókedvezményt – külön tilalom hiányában – egy adóalany akár párhuzamosan is igénybe veheti, azaz lehetséges, hogy kétszer 50, azaz gyakorlatilag 100 százalékos mentességet élvezzen. Az adókedvezmény igénybevétele nem zárja ki annak lehetőségét sem, hogy az adóalany a terhére kivetett gépjárműadót is levonja az adójából. Ugyanakkor az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben ezek a kedvezmények az adóalany adóját nulla forintra csökkentik.

Forrás: APEH