A „nem biztosítottak” egészségügyi szolgáltatási járuléka

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 39.§ (2) bekezdése szerint az a belföldi személy aki nem biztosított a Tbj. 5.§-a szerint (pl. munkaviszonyban áll, álláskeresési támogatásban részesül stb.) és egészségügyi szolgáltatásra a 16.§ (1) a.-p. és s.-t. pontjai valamint a 13.§-a szerint sem jogosult, köteles havonta egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni, melynek mértéke 2009. január 1-jétől 4500 Ft / hó illetve 150 Ft / nap.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony illetve a fenti jogosultsági feltételeknek a megszűnését követően további 45 napig fennmarad. (A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. 29.§(9))

2007.04.01-től változás, hogy az eltartott közeli hozzátartozók kikerültek azok köréből, akik külön járulékfizetés nélkül jogosultak egészségügyi szolgáltatásra.

Ezzel egyidejűleg bővült a külön járulékfizetés nélkül természetbeni egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre többek között:

  • akinek a munkaképessége legalább 50%-os mértékben romlott illetve egészségkárosodásának mértéke a 40%-ot eléri, és erről az illetékes hatóságtól igazolása van, de ellátása nincs – bejelentést tesz OOSZI szakvéleménnyel az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására a regionális egészségbiztosítási pénztár felé (Tbj.16.§(1) j. pont)
  • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de jövedelme nem éri el a minimálbér 30%-át (2009-ben havi 21 450 Ft-ot), – bejelentést tesz az egészségügyi szolgáltatásának biztosítására a regionális egészségbiztosítási pénztár felé, ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30%-át (Tbj.16.§(1) k. pont)

Fenti két jogcímen jogosultaknak az APEH felé bejelentkezési kötelezettsége nincs.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak köre 2009. január 1-jétől kiegészítésre került az alapfokú oktatási intézményben tanuló diákokkal.(Tbj. 16 .§(1)i. pont) valamint pontosításra került a kiskorú magyar állampolgárok vonatkozásában. Ennek megfelelően a egészségügyi szolgáltatás igénybevételére 2008.12.31-ig csak az a kiskorú személy volt jogosult aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezett. A módosítás következtében a kiskorú magyar állampolgár akkor is jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ha csak tartózkodási hellyel rendelkezik a Magyar Köztársaság területén. (Tbj. 16.§(1)l. pont). Nem változott a törvényi szabályozás a tekintetben, hogy továbbra is egészségügyi szolgáltatásra jogosult az a személy, aki szociálisan rászorult.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magánszemély az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 20.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettségének keletkezését és annak megszűnését 15 napon belül jelenti be az állami adóhatóságnak.

A bejelentkezési és változás bejelentési kötelezettségének az állami adóhatóság magánszemély lakóhelye szerint illetékes szervénél kell eleget tenni, a 09T1011 –es bizonylat benyújtásával. Az adatlap az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető. Az adatlapok elérési útvonala a honlapon a következő: “Letöltések > Nyomtatványkitöltő programok > Adatbejelentők, adatmódosítók”. Az adatlap papíralapon történő benyújtás esetén személyesen, postai úton, vagy meghatalmazott útján is beadható. A meghatalmazott útján történő benyújtás esetén a meghatalmazást az adatlaphoz csatolni kell.

A fizetési kötelezettség megszűnését a magánszemélynek 2009. január 1-jétől nem kell bejelentenie, ha e fizetési kötelezettség biztosítással járó olyan jogviszony létesítése miatt szűnik meg, amelyet az állami adóhatósághoz a munkáltató, foglalkoztató, illetve egyéni vállalkozás létesítéséről az önfoglalkoztató egyéni vállalkozó bejelentett. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség megszüntetéséről az állami adóhatóság határozatban értesíti az adózót.

A fizetési kötelezettséget készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számlára (számlaszám: 10032000-06056229) kell teljesíteni. Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy szerv is teljesítheti, mely az adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

A kötelezettséget az adatlapon megjelölt járulékfizetési kötelezettség kezdetének időpontjától havonta, a tárgyhót követő hónap 12-ig (munkaszüneti nap esetén az azt követő első munkanapon) kell megfizetni.

Amennyiben a kötelezett a fent megjelölt határidőig a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 165. § (1)-(2) bekezdései alapján – az esedékesség napját követő nappal kezdődően késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Figyelem: Az alkalmi munkavállalók az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásukra tekintettel csak szolgálati időre és baleseti ellátásra jogosultak. E személyi kör az egészségügyi szolgáltatások – ha fentiek szerint nem biztosított és egyéb jogcímen sem jogosult (Tbj. 13.§ és 16.§) rá – megszerzése érdekében egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet.

Forrás: APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály